ประวัติเกษม วัฒนชัย ข้อมูลล่าสุดของเกษม วัฒนชัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เกษม วัฒนชัย

เกษม วัฒนชัย

เกษม วัฒนชัย

เพศ -
วันที่เกิด 28 เม.ย. 2484
อายุ 80 ปี
"ตลอด10 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดวิกฤติเช่นนี้เป็นความรู้สึกที่คนไทยสงสารประเทศของตัวเอง จึงอยากให้นักวิชาการที่เป็นกลางช่วยกันวิเคราะห์เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา เรียกได้ว่า เป็นยุคทศวรรษแห่งความมืดมน มีผลพวกมาจากการเมือง ที่ใช้นโยบายประชานิยม ส่งผลให้ประชาชนหลงในวัตถุนิยม การบริโภคนิยม สื่อมวลชน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องทบทวนบทบาทตัวเอง ในการนำเสนอข้อมูลให้มีแก่นสารมากกว่าความบันเทิง

ทุกวันนี้ คนไทยเลือกนำส่วนไม่ดีมาใช้ในสังคม คือ ค่านิยมเกรงใจคนโกงที่มีอำนาจ หรือ ค่านิยมอุปถัมภ์คนผิดที่ร่ำรวย จากสถานการณ์ปัจจุบันขอให้คนไทยทุกคน ข้าราชการ ร่วมกันออกมาจุดเทียนขับไล่ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พบว่าตัวเลขของประชาชน เคยมีส่วนร่วมในการทุจริตในเรื่องต่างๆ ถึงร้อยละ 80 ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและจริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้"

ชัดเจน!คนระดับองคมนตรีมาพูดเองในงานเสวนาผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากนี้ไปไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาล ต้องแก้ปัญหาที่หมักหมมนี้ให้กับประเทศอย่างจริงจังเสียทีแล้ว...

ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม วัฒนชัย

วันเกิด : 28 เมษายน 2484

คู่สมรส : คุณหญิง รัชนีวรรณ วัฒนชัย

การศึกษา :

• โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
• โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
• แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
• 17 พฤษภาคม 2538 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 20 กันยายน 2544 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• 17 พฤศจิกายน 2544 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• 13 ธันวาคม 2544 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• 27 มีนาคม 2545 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
• 16 ธันวาคม 2545 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• 29 สิงหาคม 2546 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• 25 สิงหาคม 2548 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• 23 มกราคม 2549 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• 14 สิงหาคม 2551 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด(วิชาการจัดการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• 26 เมษายน 2553 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 17 พฤศจิกายน 2553 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• 21 กันยายน 2553 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• 19 กรกฎาคม 2555 ปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน :
• พ.ศ. 2520 - 2527 หัวหน้าหน่วยวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ศ. 2528 - 2532 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ศ. 2532 - 2535 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นผู้ริเริ่มการส่งนักศึกษาแพทย์ไปอยู่ร่วมกับชาวไทยภูเขาเพื่อให้สัมผัสกับวิถีชีวิตและความยากลำบากของประชาชนในถิ่นธุรกันดาร ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจุดประกายการสร้างแพทย์ชนบทขึ้นในประเทศไทย
• รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
• ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
• สมาชิกวุฒิสภา[2]
• ประธานสภาวิชาการ
• พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สมัยแรก ก่อนที่จะขอลาออกหลังจากรับตำแหน่งเพียง 3 เดือน
• 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี[3]

ตำแหน่งปัจจุบัน
• 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี[3]
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement