ประวัติเชาวนะ ไตรมาศ ข้อมูลล่าสุดของเชาวนะ ไตรมาศ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เชาวนะ ไตรมาศ

เชาวนะ ไตรมาศ

เชาวนะ ไตรมาศ

เพศ -
วันที่เกิด
อายุ - ปี
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับหนังสือของนายกรัฐมนตรี ขอเลื่อนเข้าให้การไต่สวน กรณีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ออกไปอีก 15 วันแล้ว

โดยจะมีการประชุมในวันที่ 23 เม.ย.นี้ โดยตุลาการจะวินิจฉัยว่า อนุญาตตามคำขอของนายกรัฐมนตรี หรือไม่ หรือ หากอนุญาตจะอนุญาตให้ขยายเวลาได้กี่วัน ถือว่านายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาตามสิทธิของผู้ถูกร้องแล้ว

ส่วนความกดดันของตุลาการต่อการพิจารณาคดีดังกล่าว ตุลาการไม่ได้บอกหรือแสดงความเห็นอะไร เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เหมือนทุกคดี

ถึงนาทีนี้สังคมทุกภาคส่วน จับจ้องไปที่การชี้ชะตา รักษาการนายกฯ"ยิ่งลักษณ์"ของศาลรธน.เพราะมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ก็ขอให้ศาลรธน.ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ผิดว่าไปตามผิด...ถูกว่าไปตามถูก แบบอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด...

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

-เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ปี : พ.ศ.2555 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 60 (สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 , 60 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ,สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ/วิชาโทบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ประกาศนียบัตร Administrative of Courts The National Judicial College สหรัฐอเมริกา


ประกาศนียบัตร Professional Development Institute University of North Texas สหรัฐอเมริกา


หลักสูตร Constitution and Its Implementation as a Basis for Good Governance Supreme Court สหรัฐอเมริกา


หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ รุ่นที่ 1 สำนักงาน ป.ป.ช.


หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า


หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่นที่ 3 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม


หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า


หลักสูตร กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับการบริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง

หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับการบริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานศาล


หลักสูตร หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า


หลักสูตร ประกาศนียบัตรและเข็มนภาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยกองทัพอากาศ

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement