ประวัติสุภา ปิยะจิตติ ข้อมูลล่าสุดของสุภา ปิยะจิตติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุภา ปิยะจิตติ

สุภา  ปิยะจิตติ

สุภา ปิยะจิตติ

เพศ -
วันที่เกิด 12 ม.ค. 2497
อายุ 66 ปี
รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะอดีตประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ได้ฤกษ์หามยามดี มานั่งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)คนใหม่ แทน นายใจเด็ด พรไชยา ที่อายุครบวาระ70ปี หลังจากคณะกรรมการสรรหา มีมติเลือกน.ส.สุภาเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งคาดกันว่า น่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่กำลังจะถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด โครงการรับจำนำข้าว อย่างพอดิบพอดี เนื่องจากน.ส.สุภา ที่ผ่านมาถือเป็นไม้เบื่อไม่เมา กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เพราะเป็นผู้เปิดประเด็นการทุจริตโครงการจำนำข้าว จนทำให้รัฐบาลมีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ขั้นตอนต่อจากนี้ คณะกรรมการสรรหา จะส่งรายชื่อที่ได้รับเลือก ไปยังประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภา ลงคะแนน เห็นชอบต่อไป

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

เกิดวันที่ : 12 มกราคม 2497

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์
ปี 2519 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2527 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2535 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี 2545 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 45


ตำแหน่งปัจจุบัน
9 เมษายน 2557 ว่าที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

1 ตุลาคม 2553 รองปลัดกระทรวงการคลัง
24 กันยายน 2539 นักวิชาการคลัง 9 ชช.
1 กันยายน 2538 ผู้อำนวยการส่วนบริหารหลักทรัพย์
24 กันยายน 2539 นักวิชาการคลัง 9 ชช.
20 มกราคม 2540 ผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2544 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
10 พฤศจิกายน 2547 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
16 พฤศจิกายน 2549 รองปลัดกระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1 ตุลาคม 2553 รองปลัดกระทรวงการคลัง (

ตำแหน่งอื่นๆ
19 มกราคม 2542 กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
23 พฤษภาคม 2543 กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
24 ตุลาคม 2543 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
1 มีนาคม 2545 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด
1 มีนาคม 2547 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
20 กรกฎาคม 2547 กรรมการเรือนจำ
2 สิงหาคม 2549 กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ลาออก)
6 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
14 พฤศจิกายน 2549 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
18 เมษายน 2550 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
22 เมษายน 2551 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
17 มีนาคม 2552 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
6 พฤศจิกายน 2551 กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนนายปิยะพันธุ์ นิมมานเหมินท์)
3 พฤษภาคม 2554 รองประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และผู้เกี่ยวข้องอันเป็นผลมาจากคำพิพากษาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชุดใหม่
- กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
- กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการบริษัทบางจาก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement