ประวัติชัยเกษม นิติสิริ ข้อมูลล่าสุดของชัยเกษม นิติสิริ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชัยเกษม นิติสิริ

ชัยเกษม นิติสิริ

ชัยเกษม นิติสิริ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 ส.ค. 2491
อายุ 73 ปี
ออกมากระตุกเตือนประชาชนเพื่อไม่ให้ไปร่วมชุมนุมชัตดาวน์ วันที่ 13 ม.ค. "ชัยเกษม นิติสิริ" รมว.ยุติธรรม ขอประชาชนใช้วิจารณญาณร่วมม็อบ พอพลบค่ำ เลขาฯ กปปส. สุเทพ เทือกสุบรรณ จัดหนักโต้กลับว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะประท้วง หากรัฐบาลทรยศความไว้วางใจประชาชน …

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ

วันที่เกิด : 26 สิงหาคม 2491

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรของ พล.ท.ศุภกาญจน์ และนางพจนา นิติสิริ
มีพี่ชาย ชื่อ พล.ท.เขมชาติ นิติสิริ
ภรรยาชื่อ นางอัมพร เจริญกุล มีบุตร-ธิดา 2 คน เป็นชาย 1 คนหญิง 1 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อ 1.พรเกษม (เอม)
2. เปรมมนัส (เปรม)

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2513 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) แผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 20
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท กฎหมาย (LL.M.) จาก Columbia University สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)
- Cert.in Intermational Procurement จาก Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร วปรอ. รุ่นที่ 38
- นักบริหารระดับสูง (ก.พ.) รุ่นที่ 14
- นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 1
- ปปร. รุ่นที่ 9
21 เมษายน 2553 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบัน :
30 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อัยการผู้ช่วยประจำกองคดี
- อัยการประจำกรม กองที่ปรึกษาคดีเพ่ง
- อัยการจังหวัดภูเก็ต
1 พฤษภาคม 2530 อัยการพิเศษประจำกรม กองที่ปรึกษา
4 สิงหาคม 2536 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
1 ตุลาคม 2538 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
1 ตุลาคม 2539 รองอธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษากฎหมาย
1 ตุลาคม 2543 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
17 ธันวาคม 2544 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด
15 กันยายน 2545 อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา
1 ธันวาคม 2546 รองอัยการสูงสุด (1 ธ.ค.2546-30 ก.ย.2550)
1 ตุลาคม 2550 รักษาการ อัยการสูงสุด
13 ธันวาคม 2550 อัยการสูงสุด (เกษียณ 1 ต.ค.2552)

ตำแหน่งอื่นๆ :
3 ธันวาคม 2534 กรรมการการเคหะแห่งชาติ
5 กันยายน 2538 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
9 ธันวาคม 2540 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 ธันวาคม 2541 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
18 มกราคม 2543 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
1 มีนาคม 2543 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
31 กรกฎาคม 2544 กรรมการลิขสิทธิ์
20 พฤษภาคม 2544 กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.)
29 มกราคม 2545 กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
20 มีนาคม 2545 กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.)
1 มีนาคม 2545 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
17 ตุลาคม 2545 กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.ทอท.
17 ตุลาคม 2545 กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.)
20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
1 มีนาคม 2547 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
1 ธันวาคม 2548 กรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
25 เมษายน 2549 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
- กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยโยนก
16 ตุลาคม 2549 กรรมการกฤษฎีกา
21 พฤศจิกายน 2549 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
8 ธันวาคม 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
3 มกราคม 2550 กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (แทนนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
24 มกราคม 2550 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
10 มิถุนายน 2551 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
29 กรกฎาคม 2551 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
14 ตุลาคม 2551 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
27 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
16 ตุลาคม 2552 กรรมการกฤษฎีกา
25 ตุลาคม 2554 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
29 เมษายน 2555 ประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ต.ล.) (แทนน.ส.นวพร เรืองสกุล)
10 เมษายน 2555 ประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
7 กันยายน 2555 กรรมการคดีพิเศษ ด้านการเงินการธนาคาร
16 ตุลาคม 2555 กรรมการกฤษฎีกา
9 มกราคม 2556 กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ
19 กรกฎาคม 2556 กรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กปต.)

ตำแหน่งทางการเมือง :
30 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ยศหรือขั้น :
ศ.พิเศษ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement