ประวัติสมชัย ศรีสุทธิยากร ข้อมูลล่าสุดของสมชัย ศรีสุทธิยากร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมชัย ศรีสุทธิยากร

สมชัย ศรีสุทธิยากร

สมชัย ศรีสุทธิยากร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 23 ต.ค. 2501
อายุ 62 ปี
ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทำให้ 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีงบจัดการเลือกตั้ง 3,800 ล้านบาทที่เสียไป ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยยืนยันว่า รัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ เนื่องจาก สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.ได้นั้น มาจากปัจจัยภายนอก ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของ กกต. และ กกต. ได้ระบุถึงปัญหาดังกล่าวให้รัฐบาลทราบก่อน วันที่ 2 ก.พ.แล้วว่า หากเดินหน้าต่อ จะสุ่มเสี่ยงกับถูกฟ้องเป็นโมฆะ แต่รัฐบาลก็ยังยืนยันที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันดังกล่าว ดังนั้น ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้

ประวัติ :

ชื่อ-นามสกุล : สมชัย ศรีสุทธิยากร

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2501

บิดา : นายประสิทธิ์ ศรีสุทธิยากร
มารดา : นางเอ็ง ศรีสุทธิยากร

ประวัติครอบครัว :
ภรรยาชื่อ นางจิราวดี ศรีสุทธิยากร มีบุตร-ธิดา 2 คน
1. ณัฐชัย ศรีสุทธิยากร
2. ณัฐวดี ศรีสุทธิยากร

การศึกษา และดูงาน :
ปี 2523 ปริญญาตรี รัฐประศาสน์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก
ปี 2540 Global LeaderShip 2000 California State University Hayward ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2544 Strategic LeaderShip University of California, Brekeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน :
13 ธันวาคม 2556 กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2527 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน สำนักงบประมาณ
2530 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2532 ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข้อมูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2536 รักษาการรองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นๆ :
2536 กรรมการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
2536 กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง
2537 ประธานกรรมการคัดเลือกโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทผู้แทนผู้บิรหาร
2544 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
2545 ที่ปรึกษากรรมาธิการพัฒนาการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) (ลาออก 10 ก.พ.2546)
13 ธันวาคม 2556 กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง

ยศหรือขั้น :
- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement