ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ข้อมูลล่าสุดของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 ต.ค. 2456
อายุ 108 ปี
หลังจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข้ารับการรักษาอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามแถลงการ์ฉบับที่ 9 พระอาการโดยรวมทรุดลง ได้สิ้นพระชนม์ลง เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 24 ต.ค.2556 โดย ในเวลา 08.00 น..วันที่ 25 ต.ค.จะเปิดให้ประชาชนเคารพพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก่อนเคลื่อนออกจาก รพ.ไปวัดบวรนิเวศฯ ในเวลา 12.00น....

ประวัติ :

ชื่อ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ชื่อเล่น : เจริญ

นามแฝง/ฉายา : พระสังฆราช

วันที่เกิด : 3 ตุลาคม 2456

ถิ่นกำเนิด :
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรชายของนายน้อย คชวัตร (เสียชีวติ ปี 2465) และนางกิมน้อย คชวัตร (เสียชีวิตปี 2508)
- มีน้องชาย 2 คนคือ นายจำเนียร คชวัตร และนายสมุทร คชวัตร

การศึกษา :
- ศึกษาภาษาอังกฤษจากครูหลายคน
- จบเปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)
- จบนักธรรมชั้นเอก
ปี 2539 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2537 ได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2533 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี 2532 ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสนาเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2529 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนประชาบาลวัดเทวสังฆาราม

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2503 เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
21 เมษายน 2532 สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ตำแหน่งอื่นๆ :
- กรรมการมหาเถรสมาคม
- อนุกรรมการมหาเถรสมาคมหลายคณะ
- ประธานกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
- เจ้าคณะจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและสมุทรปราการ (ธรรมยุต)
- อุปนายกมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
- ประธานกรรมการธรรมยุต
- กรรมการมูลนิธิส่งเสริมกิจการพระศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.)
- ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน
- ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิและอื่น ๆ

ยศหรือขั้น :
21 เมษายน 2532 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เครื่องราช :
21 เมษายน 2556 วันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระสังหราชฯ และปีนี้ครบ 2 รอบ หรือ 24 ปี

บันทึกอื่นๆ :
- พระนามที่ทรงพระกรุณาโปรดถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺโน เจริญ คชวัตร ป.ธ.๙) เป็น "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ปรากฏตามจารึกในพระสุพรรณบัฏ ดังนี้
- สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริศรธรรมนีติภิบาล อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปิฎกปริยัตติธาดา วิสุทธจริยาธสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสงฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร สุขุมธรรมวิธานธำรง วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร บวรธรรมบพิตร สรรพคณิศรมหาปธานาธิบดีคามวาสี อรัณยวาสี สมเด็จพระสังฆราช
- เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไฟบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ประวัติโดยสังเขป :
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑัฒโน หรือ สุวัฑฒนมหาเถระ)) มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2456 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ที่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรชายของนายน้อย และนางกิมน้อย คชวัตร (เสียชีวิตทั้งคู่)
ทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้น ณ โรงเรียนประชาบาลวัดเทวสังฆาราม จบชั้นประถม 5 (เทียบชั้นมัธยม 2) หลังจากทรงบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ทรงเรียนพระปริยัติธรรมและทรงสอบไล่ได้ชั้นต่าง ๆ เป็นลำดับมาในสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรี ปี 2472, นักธรรมชั้นโท และเปรียญธรรม 3 ประโยค ปี 2473, นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 4 ประโยค ปี 2475, ได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ปี 2476, เปรียญธรรม 6 ประโยค ปี 2477, ได้เปรียญธรรม 7 ประโยค ปี 2478, เปรียญธรรม 8 ประโยค ปี 2481, เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี 2484
ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2469 มีพระครูอดุลยสมณกิจ หรือ หลวงปู่ดี (พุทธฺโชติ ดี เอกฉันท์) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม เป็นพระอุปัช
ฌาย์ พระครูนิวิฐสมาจาร (สุวณฺณโชติ เหรียญ รัสสุวรรณ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) เป็นพระอาจารย์ให้สรณะและศีล
จากนั้นเมื่อพระชนมายุครบ 20 ปี ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดเทวสังฆารามในปี 2476 โดยมี พระครูอดุลยสมณกิจ (พุทฺธโชติ ดี เอกฉันท์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนิวิฐสมาจาร (สุวณฺณโชติ เหรียญรัสสุวรรณ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดหรุง นามสกุล เซี่งฉี เจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อ12 มิถุนายน 2476 อุปสมบทแล้วทรงจำพรรษาที่วัดเทวสังฆาราม 1 พรรษา เมื่อออกพรรษา ได้ทรงทำทัฬหีกรรม (ญัตติซ้ำ) เป็นธรรมยุตที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2476 โดยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (สุจิตฺโตม.ร.ว.ชื่น นภวงษ์ ป.7) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพเมธี (อิสฺสรญาโณจู ทีปรักษพันธุ์ ป.7) เป็นพระกรรมวาจาจารย์
สำหรับสมณศักดิ์ ปี 2490 ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ ที่พระโศภณคณาภรณ์, ปี 2495 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในพระราชทินนามเดิม และปี 2498 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในพระราชทินนามเดิมเช่นกัน จากนั้นในปี 2499 ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมวราภรณ์ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณปี 2504, ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรในปี 2515 และได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปี 2532
นอกจากทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์แล้ว ยังเป็นสมาชิกสังฆสภา เมื่อปี 2484, เลขานุการในองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2489, กรรมการมหาเถรสมาคม ปี 2506 และยังเป็นอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎมหาเถรสมาคมด้วย ทั้งยังเป็นอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบการเดินทางไปยังต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรไทย และเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง
ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2503, ประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ประธานกรรมการบริหารงานสภาการศึกษาของคณะสงฆ์, ประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์โรคเรื้อน, ผู้อำนวยการโรงเรียนสังฆาธิการคณะธรรมยุต, เจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการฝ่ายธรรมยุต, นายกกรรมการมหามกุฎราชวิทยาลัย รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต, ประธานมูลนิธิสิรินธรของมหาวชิราลงกรณ์วิทยาลัย, ประธานมูลนิธิสังฆประชานุเคราะห์, ประธานมูลนิธิพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ประธานมูลนิธิวัดญาณสังวราราม และรักษาการเจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และองค์ที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน วันที่ 21 เมษายน 2532
วัตถุมงคลของท่านเช่น พระรูปหล่อเหมือนสมเด็จพระสังฆราช, เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังสังฆราช ฉลองพระชันษา 99 ปี, พระผงหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่นฤาฤทธิ์, เหรียญเจ้าสัว บวรญาณรังสี เจริญบารมี 99 พรรษา, เหรียญเจ้าสัวฉลองพระสังฆราช, เหรียญเสมารูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช พระชันษา 100 ปี, พระกริ่งคชวัตร รุ่น 2, พระสมเด็จญาณรังสี (ใบมะขาม) รุ่นแรก กะไหล่ทอง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement