ประวัติศศิน เฉลิมลาภ ข้อมูลล่าสุดของศศิน เฉลิมลาภ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศศิน เฉลิมลาภ

ศศิน เฉลิมลาภ

ศศิน เฉลิมลาภ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 20 ธ.ค. 2511
อายุ 53 ปี
หลังจากเดินหน้าต่อต้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้เดินทางมาให้ข้อมูลกับ กมธ.สภาฯ ระบุว่า เหตุที่คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ เพราะรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ ให้ก่อผลกระทบต่อชุมชุนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งยังกระทบระบบนิเวศที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งมากเป็น อันดับ 2 ของโลก จุดประสงค์เดิมของเขื่อนแม่วงก์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ไม่ใช่แก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมยืนยันการสร้างเขื่อนดังกล่าวไม่สามารถแก้น้ำท่วมได้...

การศึกษา :

ปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

เป็นอาจารย์สอนหนังสือในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นาน 12 ปี ก่อนเข้าเส้นทางนักอนุรักษ์ให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, เลขานุการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และผู้จัดการโครงการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศน์, คณะทำงานติดตามสารตะกั่วที่เหมืองคลิลิตี้ ในปี 2541 และได้เข้าร่วมงานกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยการถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและผู้จัดการโครงการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตก, ผู้ทำโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม หรือจองป่า เพื่อให้ชุมชนกว่า 100 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้มีส่วนในการจัดการและดูแลผืนป่าด้วย

งานหลักคือการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของผืนป่าตะวันตก สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังงานชุมชน (Empowerment) และการเสริมสร้างงานและความเป็นอยู่ดีมีสุขของชุมชนภายในป่า

ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

นอกจากนั้นยังเป็นคณะกรรมการให้กับการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการทรัพยากร รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากโครงการของรัฐ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดโครงการ DHL Young Entrepreneurs for Sustainability (YES) Awards 2007 ประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement