ประวัติพิเชต สุนทรพิพิธ ข้อมูลล่าสุดของพิเชต สุนทรพิพิธ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิเชต สุนทรพิพิธ

พิเชต สุนทรพิพิธ

พิเชต สุนทรพิพิธ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 ม.ค. 2484
อายุ 79 ปี
เป็นอีก 1 ปัญหาหนักอึ้งของไทย ที่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร สำหรับ ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญา ล่าสุด "พิเชต สุนทรพิพิธ" ส.ว.สรรหา ได้ฝากข้อความไปถึง "นายกฯปู" กรณีนี้ว่า "เพราะไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล จึงต้องใช้วิธีกักกันไว้โดยไม่มีอนาคต อยากให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พิจารณาเป็นนโยบายโดยเร็ว เพราะหมดฤดูมรสุม ก็จะมีทยอยมาอีก ที่สำคัญรัฐบาล ไม่น่าคิดสั้น เปิดศูนย์ลี้ภัย ขึ้นอย่างเป็นทางการตามที่ "ยูเอ็นเอชซีอาร์" ผลักดัน เพราะจะเท่ากับ เปิดประตูให้ชาวโรฮิงญา อีกนับล้านคนในรัฐยะไข่ และบังกลาเทศ หลั่งไหลเข้าไทย ทำให้มีปัญหาไม่รู้จบ"...

ชื่อ-สกุล : พิเชต สุนทรพิพิธ

เพศ ชาย

วันที่เกิด 8 มกราคม 2484

บิดา พระยาสุนทรพิพิธ

มารดา ม.ร.ว.พิไล นวรัตน์

ถิ่นกำเนิด

กรุงเทพมหานคร

ชื่อคู่สมรส จิตราภา นามสกุลเดิมของคู่สมรส ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนเล็ก ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของพระยาสุนทรพิพิธ และม.ร.ว.พิไล สุนทรพิพิธ
ชื่อพี่-น้อง
1. นายพิชิต สุนทรพิพิธ
2. นางชยพร เมืองแมน สมรสกับ นพ.เทพนม เมืองแมน
3. นายพิเชต สุนทรพิพิธ

ภรรยาชื่อ จิตราภา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 31 มี.ค.2525 มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. พิจิตรา สุนทรพิพิธ
2. พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ สมรสกับ อรกัลยา ช่อวิเชียร

การศึกษา และดูงาน

- มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนสันติราษฏร์บำรุง
ปี 2507 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2513 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ New Mexico State University สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Diploma สาขา Project Management (University of Sassex) ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Diploma สาขา Project Evaluation (University of Weckaningen)ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 34
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการต่างประเทศ
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการท่องเที่ยว

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

2508 เศรษฐกรตรี กองโครงการปฏิบัติ กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี
2525 ผู้อำนวยการกองวิชาการ กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี
1 ตุลาคม 2531 รองอธิบดีกรมวิเทศสหการ
1 ตุลาคม 2537 อธิบดีกรมวิเทศสหการ
1 ตุลาคม 2541 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ 10)
18 พฤษภาคม 2542 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1 เมษายน 2543 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (1 เม.ย.2543-23 ธ.ค.2546))

ตำแหน่งอื่นๆ

7 กรกฎาคม 2535 กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
30 กรกฎาคม 2542 เลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
19 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาครัฐ
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการต่างประเทศ
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการต่างประเทศ
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการท่องเที่ยว
11 พฤษภาคม 2554 กรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
28 พฤษภาคม 2555 กรรมการจริยธรรมวุฒิสภา

เพื่อนร่วมรุ่น

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. นายอำนวย สุวรรณคีรี
2. พล.ต.ต.สุวรรณ สุวรรณเวโช
3. นายอานุภาพ สุนอนันต์
4. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
5. นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม
6. นายถวัลย์ พลพืชน์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement