ประวัติสาธิต รังคสิริ ข้อมูลล่าสุดของสาธิต รังคสิริ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สาธิต รังคสิริ

สาธิต รังคสิริ

สาธิต รังคสิริ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 เม.ย. 2502
อายุ 59 ปี
ในที่สุดกระแสข่าวลือก็เป็นความจริง เมื่อครม.( 27 ส.ค) เห็นชอบ "เด้งฟ้าผ่า"จากเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากร ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง น่าจะมีผลมาจากปัญหาคดีกรมสรรพสามิตคืนเงินแวต 4 พันกว่าล้าน ให้ผู้ประกอบการส่งออกกลุ่มหนึ่ง อย่างไม่ถูกต้อง มีเงื่อนงำ ทำให้รัฐเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเจ้าหน้าที่ร่วมเอี่ยวมากถึง 18 ราย เป็นข้าราชการอำนวยการระดับสูง ซี 9 จำนวน 4 ราย และข้าราชการระดับปฏิบัติงานอีกจำนวน 14 ราย ซึ่งขณะนี้ถูกสอบสวนทางวินัย

ที่ผ่านมา"สาธิต"ได้พยายามชี้แจง ยอมรับระบบการคืนภาษี มีช่องโหว่เป็นปัญหาที่ปล่อยสะสมเรื้อรังมานาน และยังบอกอีกว่าประเด็นปัญหาที่ปูดขึ้นมา มีเบื้องหลังเพราะจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายระดับซี 10 ในกระทรวงการคลัง พร้อมกับโยนให้กรมศุลกากรถึงเหตุที่ต้องคืนเงิน ก็เพราะได้รับข้อมูลยืนยันว่า ผู้ประกอบการส่งออกที่ยื่นคืนเงินมีการส่งออกจริงนั่นเอง ! ท้ายสุดก็ยึดเก้าอี้เอาไว้ไม่อยู่ เพราะน่าจะมีเบื้องหลังมากกว่านี้...จุ๊ๆ


ชื่อ - นามสกุล : สาธิต รังคสิริ

วันที่เกิด 24 เมษายน 2502

การศึกษา และดูงาน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
2524 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Atlanta University ประเทศสหรัฐอเมริกา (Scholarship &
Outstanding Student Award from the National Deansž Lists of America)
- ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 39 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- AMP : Advanced Nanagement Program Harvard Business School,USA
- ประกาศนียบัตร Diploma on Taxation ประเทศฝรั่งเศส โดยทุน ACTIM
- หลักสูตร EDI Taxation Technology, University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Tax Authoritiesี Use of the Internet, University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- มีนาคม 2556 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2553 อธิบดีกรมสรรพากร

ตำแหน่งอื่นๆ
30 ตุลาคม 2555 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2539 นักวิชาการภาษี 8 ว. (ด้านโครงสร้างภาษี) สำนักแผนภาษี
2541 นักวิชาการภาษี 9 ชช.สำนักแผนภาษี
- ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
2547 รองอธิบดีกรมสรรพากร
- โฆษกกรมสรรพากร
18 เมษายน 2551 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการ
ธนาคาร) (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.)
2 กรกฎาคม 2552 รองปลัดกระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ตุลาคม 2553 อธิบดีกรมสรรพากร (แทนวินัย วิทวัสการเวช)

ตำแหน่งอื่นๆ
2547 กรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
27 กันยายน 2548 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
4 พฤศจิกายน 2551 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
3 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7 ธันวาคม 2553 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
30 ตุลาคม 2555 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)