ประวัติสาธิต รังคสิริ ข้อมูลล่าสุดของสาธิต รังคสิริ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สาธิต รังคสิริ

สาธิต รังคสิริ

สาธิต รังคสิริ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 เม.ย. 2502
อายุ 62 ปี
ในที่สุดกระแสข่าวลือก็เป็นความจริง เมื่อครม.( 27 ส.ค) เห็นชอบ "เด้งฟ้าผ่า"จากเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากร ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง น่าจะมีผลมาจากปัญหาคดีกรมสรรพสามิตคืนเงินแวต 4 พันกว่าล้าน ให้ผู้ประกอบการส่งออกกลุ่มหนึ่ง อย่างไม่ถูกต้อง มีเงื่อนงำ ทำให้รัฐเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเจ้าหน้าที่ร่วมเอี่ยวมากถึง 18 ราย เป็นข้าราชการอำนวยการระดับสูง ซี 9 จำนวน 4 ราย และข้าราชการระดับปฏิบัติงานอีกจำนวน 14 ราย ซึ่งขณะนี้ถูกสอบสวนทางวินัย

ที่ผ่านมา"สาธิต"ได้พยายามชี้แจง ยอมรับระบบการคืนภาษี มีช่องโหว่เป็นปัญหาที่ปล่อยสะสมเรื้อรังมานาน และยังบอกอีกว่าประเด็นปัญหาที่ปูดขึ้นมา มีเบื้องหลังเพราะจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายระดับซี 10 ในกระทรวงการคลัง พร้อมกับโยนให้กรมศุลกากรถึงเหตุที่ต้องคืนเงิน ก็เพราะได้รับข้อมูลยืนยันว่า ผู้ประกอบการส่งออกที่ยื่นคืนเงินมีการส่งออกจริงนั่นเอง ! ท้ายสุดก็ยึดเก้าอี้เอาไว้ไม่อยู่ เพราะน่าจะมีเบื้องหลังมากกว่านี้...จุ๊ๆ


ชื่อ - นามสกุล : สาธิต รังคสิริ

วันที่เกิด 24 เมษายน 2502

การศึกษา และดูงาน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
2524 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Atlanta University ประเทศสหรัฐอเมริกา (Scholarship &
Outstanding Student Award from the National Deansž Lists of America)
- ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 39 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- AMP : Advanced Nanagement Program Harvard Business School,USA
- ประกาศนียบัตร Diploma on Taxation ประเทศฝรั่งเศส โดยทุน ACTIM
- หลักสูตร EDI Taxation Technology, University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Tax Authoritiesี Use of the Internet, University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- มีนาคม 2556 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2553 อธิบดีกรมสรรพากร

ตำแหน่งอื่นๆ
30 ตุลาคม 2555 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2539 นักวิชาการภาษี 8 ว. (ด้านโครงสร้างภาษี) สำนักแผนภาษี
2541 นักวิชาการภาษี 9 ชช.สำนักแผนภาษี
- ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
2547 รองอธิบดีกรมสรรพากร
- โฆษกกรมสรรพากร
18 เมษายน 2551 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการ
ธนาคาร) (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.)
2 กรกฎาคม 2552 รองปลัดกระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ตุลาคม 2553 อธิบดีกรมสรรพากร (แทนวินัย วิทวัสการเวช)

ตำแหน่งอื่นๆ
2547 กรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
27 กันยายน 2548 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
4 พฤศจิกายน 2551 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
3 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7 ธันวาคม 2553 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
30 ตุลาคม 2555 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement