ประวัติฐากร ตัณฑสิทธิ์ ข้อมูลล่าสุดของฐากร ตัณฑสิทธิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 ก.ย. 2503
อายุ 61 ปี
เริ่มมีการร้องเรียนกันบ้างแล้ว สำหรับการบริการโทรศัพท์ 3 จี ที่ กสทช.เปิดสายด่วน 1200 ซึ่ง เลขาฯ กสทช. เผยว่า มีการร้องเรียนเรื่องอัตราค่าบริการ 20 เรื่อง และ สอบถามเรื่องการบริการ 3 จีใหม่ ทั้งหมด 136 เรื่อง ซึ่งนับว่ายังมีน้อยอยู่ อย่างไรก็ตาม กสทช. ยืนยันว่าผู้ประกอบการณ์ต้องลดค่าบริการลง 15% และจะเดินหน้าตรวจสอบคุณภาพการบริการอย่างเข้มงวดด้วย...

ชื่อ-สกุล นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์

วันที่เกิด 10 กันยายน 2503

ประวัติครอบครัว
ภรรยาชื่อนางพรพาณี ตัณฑสิทธิ์
มีบุตรชายคนโต ชื่อ นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ (เอิร์ธ)
มีธิดา ชื่อ น.ส.อิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์ (เอิร์น)
และบุตรชายคนเล็กชื่อ นายกฤตธี ตัณฑสิทธิ์ (ออดี้)
การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษา โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกมลาไสย
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ด้านบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยด์ สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่นที่ 23
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8

ตำแหน่งปัจจุบัน
5 มกราคม 2555 เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
1 ธันวาคม 2552 รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
5 มกราคม 2555 เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ตำแหน่งอื่นๆ
22 มีนาคม 2554 กรรมการองค์การสวนสัตว์
3 พฤษภาคม 2554 กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement