ประวัติอักขราทร จุฬารัตน ข้อมูลล่าสุดของอักขราทร จุฬารัตน
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อักขราทร จุฬารัตน

อักขราทร จุฬารัตน

อักขราทร จุฬารัตน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 เม.ย. 2483
อายุ 78 ปี
ศ.ดร.อักขราทร จุฬารัตน เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2483 ที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นบุตรของนายเลิศ จุฬารัตน สมรสกับ สมจิต ภริพันธ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน

สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท รุ่น 18 (แผนกวิทยาศาสตร์), ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, นักเรียนทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ปริญญาเอก ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยโรมประเทศอิตาลี, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง, วุฒิบัตรจากวิทยาลัยการทัพบก, ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านศาลปกครอง ที่ประเทศฝรั่งเศส เบลเยีี่ยม และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, ด้านบริหารระบบการยุติธรรม และด้านการกำกับดูแลตลาดทุน ที่ประเทศสเปน ฝรั่งเศส สหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมัน และอังกฤษ

เป็น เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย (นิติกร 7) และได้เลื่อนขั้นเป็น ผู้อำนวยการกองยกร่างกฎหมาย, กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นิติกรระดับ 9 และ 10) รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา1 ตุลาคม 2534, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 11) 1 ตุลาคม 2538 และพ้นจากตำแหน่ง 19 กุมภาพันธ์ 2543

นอกจากนี้ยังเป็น กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 17 ธันวาคม 2534, กรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2535, กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4 กรกฎาคม 2536, กรรมการอุทยานแห่งชาติ 31สิงหาคม 2536, กรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 6 ธันวาคม 2537, กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 22 สิงหาคม2538 (ลาออก), กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย 5 กันยายน 2538 (ลาออก 1 พ.ย.2538), กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 12 กันยายน 2538 (ลาออก 2 มี.ค.2539), กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 26 กันยายน 2538, กรรมการข้าราชการครู 31 ตุลาคม 2538, กรรมการการบินพลเรือน 21 พฤศจิกายน 2538, กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 17 พฤศจิกายน 2538, กรรมาธิการการปกครอง (วุฒิ) 11 เมษายน 2539, กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 23 เมษายน 2539, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 17 พฤษภาคม 2539, กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2540, กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 23 มิถุนายน 2540 (ลาออก 25 เม.ย.2543), สมาชิกวุฒิสภา 22 มีนาคม 2539, กรรมการร่างกฎหมาย 12 กรกฎาคม 2540, กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 23 เมษายน 2541, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2541, ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 19 กุมภาพันธ์ 2543, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 ตุลาคม 2549 และรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด 21 ตุลาคม 2543