ประวัติกล้านรงค์ จันทิก ข้อมูลล่าสุดของกล้านรงค์ จันทิก

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กล้านรงค์ จันทิก

กล้านรงค์ จันทิก

กล้านรงค์ จันทิก

เพศ ชาย
วันที่เกิด 18 ก.ย. 2486
อายุ 78 ปี
กลายเป็นคนที่ออกมาแนะนำช่องทางต่อสู้ แก่นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาฯ สมช.ที่หลังจากศาลปกครองตัดสินให้ นายกรัฐมนตรี คืนตำแหน่ง แต่มีกระแสว่าคนแนะนำให้นายกฯ อุทธรณ์กับศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ ทาง นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช.ก็ออกมาแนะนำนายถวิล หากจะเอาผิดนายกฯ ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม กม.อาญา มาตรา 157 ได้ โดยยืนเรื่องมาให้ทาง ป.ป.ช.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย และสามารถฟ้องร้องได้โดยไม่ต้องรอการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย กล้านรงค์ จันทิก

วันที่เกิด 18 กันยายน 2486

ประวัติครอบครัว
- เป็นบุตรของนายยนต์ (เสียชีวิต ปี 2507) และนางศรีสว่าง จันทิก (เสียชีวิต ปี 2536)
- ภรรยาชื่อนางพันทิพา จันทิก มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. นพกฤษณ์ สมรสกับ สพญ.ชเนตตี เลิศประไพ
2. วนิษณาต์ สมรสกับ นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์
3. พัชราภา สมรสกับ นายกฤษณ์ ตรีนุชกร

การศึกษา และดูงาน :
- ตรวจงานและดูงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญการประจำคณะกรรมาธิการ นโยบายและติดตามผลงาม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสภาผู้แทนราษฎรที่สหรัฐอเมริกา อิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ก รัสเซีย ฯลฯ
- คณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ป. เยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาหารือข้อราชการอย่างเป็นทางการกับกระทรวงตรวจสอบจีน 2 ครั้ง พ.ศ.2536 และ 2539
- ดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ I.C.A.C ที่ฮ่องกง (โดยทุนมูลนิธิเอเซีย)
- ทุน I.D.R.C. ดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากมาเลเซียและสิงคโปร์
- ดูงานด้าน AMPHUR FACMER GROUP ได้รับทุนจากยูซอม ณ สาธารณรัฐจีนชาติ
- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 36
- อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จากสำนักงาน ก.พ.
- เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ตำแหน่งปัจจุบัน :
22 กันยายน 2549 โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
30 กันยายน 2549 กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
1 สิงหาคม 2512 วิทยากรตรี แผนกจัดและบริการกลุ่ม กองธุรกิจเศรษฐกิจ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
30 ตุลาคม 2515 วิทยากรโท แผนกจัดและบริการกลุ่ม กองธุรกิจเศรษฐกิจ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
9 กันยายน 2518 นิติกร 4 งานบริการทรัพย์สิน กองธุรกิจเศรษฐกิจ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
1 มกราคม 2520 เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 4 กองสืบสวนสอบสวน 1 สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
22 มีนาคม 2520 เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 6 กองสืบสวนสอบสวน 1 สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
1 เมษายน 2522 เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 7 กองสืบสวนสอบสวน 1 สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
- เนติบัณฑิตไทย รับราชการที่สำนักงาน ร.พ.ช.
- เลขานุการส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
20 มีนาคม 2524 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสืบสวนสอบสวน 1
25 สิงหาคม 2524 ผู้อำนวยการกองสืบสวนสอบสวน 1 (เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 8) สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
19 มกราคม 2529 ผู้อำนวยการกองสืบสวนสอบสวน 2 สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
1 ตุลาคม 2531 ผู้อำนวยการกองสืบสวนสอบสวน 2 สำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
6 มิถุนายน 2532 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
3 สิงหาคม 2540 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
15 พฤศจิกายน 2540 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
12 มีนาคม 2543 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (เกษียณ 1 ต.ค.2546)
1 ตุลาคม 2546 ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
22 กันยายน 2549 โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
30 กันยายน 2549 กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

ตำแหน่งอื่นๆ :
- ประธานชุมนุมพุทธศาสตร์และประเพณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 มิถุนายน 2541 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่นิสิตภาควิชานิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 มีนาคม 2545 รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 2

ตำแหน่งทางการเมือง :
19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 3 ของ กทม. ด้วยคะแนน 146,525)
1 มกราคม 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)
13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและการประชามติ

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement