ประวัติสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ข้อมูลล่าสุดของสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 พ.ย. 2494
อายุ 69 ปี
อาจจะเป็นเพราะเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมายาวนานและมีความใกล้ชิดกับนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา ส่งผลให้ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผงาดขึ้นเป็น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แทนตำแหน่งนายชุมพล ศิลปอาชา ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 ม.ค. แม้จะมีรายงานข่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ค่อยปลื้มเนื่องจากไม่เคยทำงานกับพรรคเพื่อไทยก็ตาม

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

วันที่เกิด : 15 พฤศจิกายน 2494

การศึกษา :
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสารจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตลาดกระบัง
2534 หลักสูตรการบริหารสำนักงานจังหวัด รุ่น 2 สถาบันดำรงราชานุภาพ

ตำแหน่งปัจจุบัน :
8 มกราคม 2556 กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2520-2534 วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร กองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2534 หัวหน้างานบริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2535 หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงการ สำนักงานจังหวัดชุมพร และสระบุรี
2536 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบกฎหมายและวิชาชีพ กองงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและสถาบัตยกรรม (กวส.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2536 เลขานุการกรม สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
2540 ผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
2540 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)
2541 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนรวม (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8) สำนัก
นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2542 ผู้อำนวยการงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(กวส.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
15 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการ กว.และ กส.
2544 ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร (เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสาร 8) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
20 พฤศจิกายน 2545 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
1 ตุลาคม 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
14 ธันวาคม 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ต่ออายุราชการอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2553)
15 พฤศจิกายน 2554 ผู้ว่าราชการจังหัดสุพรรณบุรี (ต่ออายุครั้งที่ 2 14 ธ.ค.2554-30 ก.ย.2555) (เกษียณ 1 ต.ค.2555)

ตำแหน่งอื่นๆ :
3 มีนาคม 2552 กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
10 มีนาคม 2552 กรรมการผังเมือง
8 ธันวาคม 2552 กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
5 มกราคม 2553 กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤศจิกายน 2553 กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
14 มีนาคม 2554 กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
29 พฤศจิกายน 2554 กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
8 มกราคม 2556 กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement