ประวัติอาวุธ เงินชูกลิ่น ข้อมูลล่าสุดของอาวุธ เงินชูกลิ่น

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อาวุธ เงินชูกลิ่น

อาวุธ เงินชูกลิ่น

อาวุธ เงินชูกลิ่น

เพศ ชาย
วันที่เกิด 22 มี.ค. 2485
อายุ 78 ปี
นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของบรมครูด้านสถาปัตยกรรมไทย เมื่อพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) สาขาย่อยสถาปัตยกรรม ปี 2539 และผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 05.40 น. ของวันที่ 17 ก.พ.2556 หลังเข้ารับการรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่อง

พล.อ.ต.อาวุธ เป็นเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างพระเมรุมาศ ทรงปราสาทจตุรมุขยอดเกี้ยว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นหัวหน้าคณะทำงานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างพระเมรุในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าผู้ออกแบบพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ ท้องสนามหลวง รวมทั้งได้เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานแห่งชาติที่สำคัญ หลายแห่ง

ชื่อ - นามสกุล : อาวุธ เงินชูกลิ่น

บิดา : นายทองเปลว เงินชูกลิ่น

มารดา : นางละเมี้ยน (พระราชทานเพลิงศพ 14 พ.ค.2541 เวลา 17.00 น. ณ วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กทม.)

ชื่อคู่สมรส : ชาริณี บุราวาส

จำนวนบุตร-ธิดา : 2 คน
1. ชวิน เกิด 26 ก.ค.2520
2. วทนะ เกิด 15 ม.ค.2528

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของนายทองเปลว และนางละเมี้ยน เงินชูกลิ่น (เสียชีวิต)

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษาจากโรงเรียนวัจนรัตน์
- มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดราชโอรส
- เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนศิลปศึกษา
- โรงเรียนช่างศิลป์(เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร)
- 2507 ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 6
- 5 กรกฎาคม 2539 ปริญญาดุษฎีบีณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ปี 2509 รับราชการครั้งแรกที่กองทัพอากาศ
- ปี 2519 นายช่างศิลปกรรมระดับ 3 กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
- ปี 2521 หัวหน้างานบูรณปฏิสังขรณ์
- ปี 2533 ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม
- ปี 2535 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกแบบสถาปัตยกรรม บูรณะปฎิสังขรณ์ กรมศิลปากร
- ปี 2539 ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
- ปี 2540 พระราชทานเลื่อนยศเป็นนาวาเอก
- ปี 2541 ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมไทย)
- 1 ตุลาคม 2542 อธิบดีกรมศิลปากร คนที่ 16 (เกษียณ 1 ตุลาคม 2545)

ตำแหน่งอื่นๆ
- อาจารย์บรรยายพิเศษตามสถาบันการศึกษา อาทิ บรรยายวิชามรดกไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประธานอนุกรรมการควบคุมการอนุรักษ์โบราษสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและการใช้ที่ดินเขตโบราณสถาน ของกรมศิลปากร
- สถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระเมรุมาศในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- สถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระเมรุมาศในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement