ประวัติพงศ์เทพ เทพกาญจนา ข้อมูลล่าสุดของพงศ์เทพ เทพกาญจนา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 พ.ย. 2499
อายุ 65 ปี
เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้ว สำหรับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กกว่าหมื่นแห่ง ที่มีนักเรียนไม่ถึง 60 คน มารวมกับโรงเรียนที่มีมาตรฐานกว่าที่อยู่ไม่ไกลเกิน 1 กม. ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยืินยันว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กและการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตาม ก็เริ่มมีเสียงค้านมากขึ้น โดยมีความเป็นห่วงว่าเด็กอาจจะต้องเลิกเรียนกลางคัน หรือ ผู้ปกครองต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นที่ต้องย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนที่ห่างไกลชุมชน ...


ชื่อ-สกุล : นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา

วันที่เกิด : 13 พฤศจิกายน 2499

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรของนายสุรินทร์ (เสียชีวิต 5 ธ.ค.2541 สวดพระอภิธรรม วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร) และนางวรารัตน์ เทพกาญจนา

ภรรยาชื่อ นางพนิดา เทพกาญจนา นามสกุลเดิมของคู่สมรส วัธนเวคิน
มีธิดา 4 คน
ชื่อธิดา 1. น.ส.ญาภา เทพกาญจนา (แพนเค้ก)
2. น.ส.พิริยา เทพกาญจนา (พินน์บอล)
3. น.ส.พรรณพร เทพกาญจนา (พัตเตอร์)
4. น.ส.ธนนุช เทพกาญจนา (พาสเวิร์ด)

การศึกษา :
- ปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
Master Of Comparative Law (Foreign Practice) (George Washington University)
Master Of Comparative Law (American Practice) (George Washington University)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 14 (สำนักงาน ก.พ.)
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ 60
- เนติบัณฑิตไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
27 ตุลาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2527 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
9 เมษายน 2534 ผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
1 ตุลาคม 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
3 พฤษภาคม 2536 รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
1 กรกฎาคม 2537 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง

ตำแหน่งทางการเมือง :
7 สิงหาคม 2538 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แทนนายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์)
17 พฤษภาคม 2539 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
15 กรกฎาคม 2539 รองเลขาธิการพรรคพลังธรรม (กิจการพิเศษ)
26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสมุทรสาคร (ส.ส.ร.สมุทรสาคร)
15 มกราคม 2540 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
15 มกราคม 2540 กรรมาธิการประชาสัมพันธ์
2542 รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย
19 พฤษภาคม 2543 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 37 (พ้นจากตำแหน่ง 5 มี.ค.2545)
5 มีนาคม 2544 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
27 มกราคม 2545 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
5 มีนาคม 2545 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ้น 3 ต.ค.2545)
3 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พ้น 8 ก.พ.2546)
11 พฤศจิกายน 2545 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 (วิปรัฐบาล)
8 กุมภาพันธ์ 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (8 ก.พ.2546-11 มี.ค.2548)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
26 มีนาคม 2548 ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ประธานวิปรัฐบาล)
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
27 ตุลาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรี
27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งอื่นๆ :
30 มีนาคม 2536 โฆษกกระทรวงยุติธรรม
21 ธันวาคม 2538 กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
19 พฤศจิกายน 2545 กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
15 กุมภาพันธ์ 2547 กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง
28 มีนาคม 2548 กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ภาคการเมือง
3 เมษายน 2552 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
20 พฤศจิกายน 2555 ประธานกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement