ประวัติพงศ์เทพ เทพกาญจนา ข้อมูลล่าสุดของพงศ์เทพ เทพกาญจนา
วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 พ.ย. 2499
อายุ 62 ปี
เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้ว สำหรับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กกว่าหมื่นแห่ง ที่มีนักเรียนไม่ถึง 60 คน มารวมกับโรงเรียนที่มีมาตรฐานกว่าที่อยู่ไม่ไกลเกิน 1 กม. ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยืินยันว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กและการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตาม ก็เริ่มมีเสียงค้านมากขึ้น โดยมีความเป็นห่วงว่าเด็กอาจจะต้องเลิกเรียนกลางคัน หรือ ผู้ปกครองต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นที่ต้องย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนที่ห่างไกลชุมชน ...


ชื่อ-สกุล : นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา

วันที่เกิด : 13 พฤศจิกายน 2499

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรของนายสุรินทร์ (เสียชีวิต 5 ธ.ค.2541 สวดพระอภิธรรม วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร) และนางวรารัตน์ เทพกาญจนา

ภรรยาชื่อ นางพนิดา เทพกาญจนา นามสกุลเดิมของคู่สมรส วัธนเวคิน
มีธิดา 4 คน
ชื่อธิดา 1. น.ส.ญาภา เทพกาญจนา (แพนเค้ก)
2. น.ส.พิริยา เทพกาญจนา (พินน์บอล)
3. น.ส.พรรณพร เทพกาญจนา (พัตเตอร์)
4. น.ส.ธนนุช เทพกาญจนา (พาสเวิร์ด)

การศึกษา :
- ปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
Master Of Comparative Law (Foreign Practice) (George Washington University)
Master Of Comparative Law (American Practice) (George Washington University)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 14 (สำนักงาน ก.พ.)
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ 60
- เนติบัณฑิตไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
27 ตุลาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2527 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
9 เมษายน 2534 ผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
1 ตุลาคม 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
3 พฤษภาคม 2536 รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
1 กรกฎาคม 2537 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง

ตำแหน่งทางการเมือง :
7 สิงหาคม 2538 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แทนนายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์)
17 พฤษภาคม 2539 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
15 กรกฎาคม 2539 รองเลขาธิการพรรคพลังธรรม (กิจการพิเศษ)
26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสมุทรสาคร (ส.ส.ร.สมุทรสาคร)
15 มกราคม 2540 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
15 มกราคม 2540 กรรมาธิการประชาสัมพันธ์
2542 รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย
19 พฤษภาคม 2543 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 37 (พ้นจากตำแหน่ง 5 มี.ค.2545)
5 มีนาคม 2544 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
27 มกราคม 2545 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
5 มีนาคม 2545 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ้น 3 ต.ค.2545)
3 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พ้น 8 ก.พ.2546)
11 พฤศจิกายน 2545 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 (วิปรัฐบาล)
8 กุมภาพันธ์ 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (8 ก.พ.2546-11 มี.ค.2548)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
26 มีนาคม 2548 ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ประธานวิปรัฐบาล)
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
27 ตุลาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรี
27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งอื่นๆ :
30 มีนาคม 2536 โฆษกกระทรวงยุติธรรม
21 ธันวาคม 2538 กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
19 พฤศจิกายน 2545 กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
15 กุมภาพันธ์ 2547 กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง
28 มีนาคม 2548 กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ภาคการเมือง
3 เมษายน 2552 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
20 พฤศจิกายน 2555 ประธานกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement