ประวัติอำพน กิตติอำพน ข้อมูลล่าสุดของอำพน กิตติอำพน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อำพน กิตติอำพน

อำพน กิตติอำพน

อำพน กิตติอำพน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 ต.ค. 2498
อายุ 65 ปี
หลังนั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดบริษัทการบินไทยมาอย่างยาวนาน 5 ปี ดร.กบ ทั้งหนักและเหนื่อย เพราะผ่านทั้งเสียงสรรเสริญ และเสียงด่า ในที่สุดก็ตัดสินใจขอลาออกจากเก้าอี้ประธาน แต่ยังคงเป็นกรรมการบริษัทอยู่ ทำเอาบรรดาพนักงาน สหภาพ และหลายหน่วยงานการบินไทย ถอนหายใจโล่ง แต่มารู้อีกทีว่า เพียงแค่ลาออกจากเก้าอี้ประธานบอร์ด ก็ทำเอาบรรดา กัปตัน และแอร์สาว รวมทั้งสหภาพ แซ่ส้องตามหลังมาอีกครั้ง จะว่าวีรกรรม หรือผลงาน ก็ต่างจิตต่างใจ อยากที่จะคาดเดากัน จนที่สุด ดร.กบ ก็ออกมาแถลงข้อข้องใจ

"ผมไม่ได้ถูกกดดันให้ลาออกจ แต่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพราะนั่งอยู่ใน 2 วาระมา 5ปีแล้ว และะเห็นว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 มีความเหมาะสม ควรให้ขึ้นมาเป็นประธาน"

โดยจะมีผลตั้งแต่ 10 มี.ค.57
โปรดฟังอีกครั้ง....

ชื่อ-สกุล : นาย อำพน กิตติอำพน

วันที่เกิด 10 ตุลาคม 2498

บิดา นพ.กวี กิตติอำพน
มารดา นางวลี (เอื้อวิทยา) กิตติอำพน

ชื่อคู่สมรส กษมน นามสกุลเดิมของคู่สมรส
จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 2 คน ธิดา - คน

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนที่สุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของ นพ.กวี และนางวลี กิตติอำพน
ชื่อพี่น้อง 1. นพ.กิตติ กิตติอำพน
2. พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน สมรสกับ นวลแพร ชุตินทรานนท์ มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อ 1. นายนล กิตติอำพน (แมลงปอ)
2. น.ส.กวิตา กิตติอำพน (สายป่าน) สมรสกับ ม.ล.ตรีจักร จิตรพงศ์
3. น.ท.ดร.กฤษณ์ กิตติอำพน (เสียชีวิต 8 ส.ค.2554)
4. ดร.อำพน กิตติอำพน

ภรรยาชื่อนางกษมน กิตติอำพน มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อ นายหริต กิตติอำพน สมรสกับ สุกัญญา อัศว์ไชยตระกูล 29 ต.ค.2554 โรงแรมเคมพินสกี้ (เลื่อนการแต่งงานเป็น 29 ม.ค.2555 ห้องฉัตราบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้)

การศึกษา :
ปี 2529 ปริญญาเอก Applied Economics, Clemson University, South Coralina สหรัฐอเมริกา
ปี 2522 ปริญญาโท Economics Policy and Planning, Northeastern University สหรัฐอเมริกา
ปี 2502 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ตำแหน่งปัจจุบัน :
1 ตุลาคม 2553 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตำแหน่งอื่นๆ :
26 เมษายน 2554 ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
13 พฤษภาคม 2554 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
18 มิถุนายน 2554 กรรมการข้าราชการพลเรือน
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
30 กรกฎาคม 2555 ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
16 ตุลาคม 2555 กรรมการกฤษฎีกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2542 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 ตุลาคม 2544 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
28 ตุลาคม 2545 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 กรกฎาคม 2546 ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
23 เมษายน 2547 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 ตุลาคม 2547 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2551 ถึง 30 ก.ย.2552) (ต่อไปอีก 1 ปี เป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2552-30 ก.ย. 2553)
1 ตุลาคม 2553 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แทนนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ)

ตำแหน่งอื่นๆ :
2 พฤศจิกายน 2547 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)
2 พฤศจิกายน 2547 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
16 พฤศจิกายน 2547 กรรมการสถิติแห่งชาติ (แทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)
26 พฤษภาคม 2548 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
8 พฤศจิกายน 2548 กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (ต่ออีกวาระหนึ่ง)
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
21 พฤศจิกายน 2549 ประธานกรรมการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
16 ตุลาคม 2549 กรรมการกฤษฎีกา
3 พฤศจิกายน 2549 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการพลังงาน
9 มกราคม 2550 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
22 ตุลาคม 2550 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
26 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยาน
26 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชน
26 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน
26 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 มีนาคม 2551 กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
12 มิถุนายน 2551 กรรมการและเลขานุการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.)
7 มีนาคม 2551 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
19 สิงหาคม 2551 กรรมการและเลขานุการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.)
13 พฤษภาคม 2552 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
16 ตุลาคม 2552 กรรมการกฤษฎีกา
15 กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน
26 เมษายน 2554 ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
13 พฤษภาคม 2554 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
18 มิถุนายน 2554 กรรมการข้าราชการพลเรือน
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการและเลขานุการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
30 กรกฎาคม 2555 ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
16 ตุลาคม 2555 กรรมการกฤษฎีกา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement