ประวัติโภคิน พลกุล ข้อมูลล่าสุดของโภคิน พลกุล
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

โภคิน พลกุล

โภคิน พลกุล

โภคิน พลกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 เม.ย. 2495
อายุ 66 ปี
เปลี่ยนท่าทีแล้ว สำหรับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. หลังประกาศบนเวที ว่า 2 ก.พ.เป็นวัน "ปิกนิกเดย์" รณรงค์ไม่ไปเลือกตั้งและไม่นำมวลชนไปคัดค้านหรือเข้าใกล้หน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ นายโภคิน พลกุล มือกฎหมายพรรคเพื่อไทยมองว่ามีขบวนการวางแผนสร้างเงื่อนไข ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่ได้เลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ โภคิน พลกุล

เพศ ชาย อายุ 60 ปี 7 เดือน 21 วัน

วันที่เกิด 15 เมษายน 2495

ชื่อคู่สมรส : รุ่งระวี พลกุล

จำนวนบุตร-ธิดา : 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ชื่อบุตร-ธิดา :

1. ภัทร
2. สุขสินี (พลอย)

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายศรีกรุง และนางอรุณี พลกุล

การศึกษา และดูงาน
- อนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก
ปี 2501-2512 ประถมศึกษาปีที่.1-มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียน อัสสัมชัญ บางรัก
ปี 2513-2517 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2518 เนติบัณฑิตไทย
ปี 2520 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2
ปี 2522 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางความรู้ เกี่ยวกับโลกที่ 3 จากมหาวิทยาลัยปารีส 7
ปี 2523 ปริญญาเอกกฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัยปารีส 2
ปี 2526 ได้รับการอบรมเรื่อง "การเรียนการสอน" ที่มหาวิทยาลัย Surrey ประเทศอังกฤษ (ทุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
2 พฤศจิกายน 2555 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายกรัฐนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2517- 2518 นายเวรประจำกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
2523 - 2525 อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2528 - 2929 หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2531 - 2532 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2532 - 2533 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2534 ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งทางการเมือง :
ตุลาคม 2535 ที่ปรึกษากฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2537 กรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา
18 กรกฎาคม 2538 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
8 สิงหาคม 2538 รองประธานกรรมการปฏิรูปทางการเมือง คนที่ 1
17 พฤษภาคม 2539 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
29 พฤศจิกายน 2539 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19 ธันวาคม 2540 ที่ปรึกษาประจำคณะทำงานของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- รองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่
8 พฤศจิกายน 2546 รองนายกรัฐมนตรี (พ้น 10 มี.ค.2547)
10 มีนาคม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ลาออก 6 มี.ค.2548)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
8 มีนาคม 2548 ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 22 (ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา)
7 มิถุนายน 2548 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
2 พฤศจิกายน 2555 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายกรัฐนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ตำแหน่งอื่นๆ
23 พฤศจิกายน 2534 กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- เลขาธิการสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย
2524 ผู้บรรยายกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2528 - 2530 กรรมการบริหารการประปาส่วนภูมิภาค
2531 - 2535 อุปนายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย
2535 นายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย
9 ธันวาคม 2536 กรรมการการประปานครหลวง (ลาออก 12 กรกฎาคม 2538)
28 สิงหาคม 2537 กรรมการข้าราชการตำรวจ (ลาออก)
2530 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2533 กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)
2533 กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
2533 กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2533 กรรมการกฤษฎีกา
2533 - 2535 กรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
14 ตุลาคม 2540 กรรมการกลั่นกรองฝ่ายเศรษฐกิจ
27 มีนาคม 2543 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
31 ตุลาคม 2543 รองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 2 (ลาออก 6 พ.ย.2546)
15 กุมภาพันธ์ 2547 กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง
- กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)
17 พฤษภาคม 2548 ประธานกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร