ประวัติโภคิน พลกุล ข้อมูลล่าสุดของโภคิน พลกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

โภคิน พลกุล

โภคิน พลกุล

โภคิน พลกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 เม.ย. 2495
อายุ 69 ปี
เปลี่ยนท่าทีแล้ว สำหรับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. หลังประกาศบนเวที ว่า 2 ก.พ.เป็นวัน "ปิกนิกเดย์" รณรงค์ไม่ไปเลือกตั้งและไม่นำมวลชนไปคัดค้านหรือเข้าใกล้หน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ นายโภคิน พลกุล มือกฎหมายพรรคเพื่อไทยมองว่ามีขบวนการวางแผนสร้างเงื่อนไข ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่ได้เลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ โภคิน พลกุล

เพศ ชาย อายุ 60 ปี 7 เดือน 21 วัน

วันที่เกิด 15 เมษายน 2495

ชื่อคู่สมรส : รุ่งระวี พลกุล

จำนวนบุตร-ธิดา : 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ชื่อบุตร-ธิดา :

1. ภัทร
2. สุขสินี (พลอย)

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายศรีกรุง และนางอรุณี พลกุล

การศึกษา และดูงาน
- อนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก
ปี 2501-2512 ประถมศึกษาปีที่.1-มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียน อัสสัมชัญ บางรัก
ปี 2513-2517 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2518 เนติบัณฑิตไทย
ปี 2520 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2
ปี 2522 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางความรู้ เกี่ยวกับโลกที่ 3 จากมหาวิทยาลัยปารีส 7
ปี 2523 ปริญญาเอกกฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัยปารีส 2
ปี 2526 ได้รับการอบรมเรื่อง "การเรียนการสอน" ที่มหาวิทยาลัย Surrey ประเทศอังกฤษ (ทุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
2 พฤศจิกายน 2555 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายกรัฐนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2517- 2518 นายเวรประจำกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
2523 - 2525 อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2528 - 2929 หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2531 - 2532 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2532 - 2533 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2534 ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งทางการเมือง :
ตุลาคม 2535 ที่ปรึกษากฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2537 กรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา
18 กรกฎาคม 2538 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
8 สิงหาคม 2538 รองประธานกรรมการปฏิรูปทางการเมือง คนที่ 1
17 พฤษภาคม 2539 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
29 พฤศจิกายน 2539 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19 ธันวาคม 2540 ที่ปรึกษาประจำคณะทำงานของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- รองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่
8 พฤศจิกายน 2546 รองนายกรัฐมนตรี (พ้น 10 มี.ค.2547)
10 มีนาคม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ลาออก 6 มี.ค.2548)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
8 มีนาคม 2548 ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 22 (ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา)
7 มิถุนายน 2548 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
2 พฤศจิกายน 2555 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายกรัฐนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ตำแหน่งอื่นๆ
23 พฤศจิกายน 2534 กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- เลขาธิการสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย
2524 ผู้บรรยายกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2528 - 2530 กรรมการบริหารการประปาส่วนภูมิภาค
2531 - 2535 อุปนายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย
2535 นายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย
9 ธันวาคม 2536 กรรมการการประปานครหลวง (ลาออก 12 กรกฎาคม 2538)
28 สิงหาคม 2537 กรรมการข้าราชการตำรวจ (ลาออก)
2530 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2533 กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)
2533 กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
2533 กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2533 กรรมการกฤษฎีกา
2533 - 2535 กรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
14 ตุลาคม 2540 กรรมการกลั่นกรองฝ่ายเศรษฐกิจ
27 มีนาคม 2543 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
31 ตุลาคม 2543 รองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 2 (ลาออก 6 พ.ย.2546)
15 กุมภาพันธ์ 2547 กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง
- กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)
17 พฤษภาคม 2548 ประธานกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement