ประวัติยงยุทธ วิชัยดิษฐ ข้อมูลล่าสุดของยงยุทธ วิชัยดิษฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ก.ค. 2485
อายุ 79 ปี
ไม่รู้เป็นเพราะทนเสียงกดดันรอบด้านไม่ไหว หรือเพื่อแสดงสปิริตทางการเมือง เมื่อ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ประกาศยอมสละเก้าอี้ มท.1 หลังนายกรัฐมนตรีสายตรง เห็นด้วยกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งหารือร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อไทย กรณีคุณสมบัติทางการเมืองของ นายยงยุทธ เนื่องจาก อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย มีมติลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ ซึ่งหากยังทู่ซี้ต่อไป อาจส่งผลต่อการทำงานของรัฐบาลและส่งผลกระทบทางการเมืองต่อพรรคเพื่อไทย จึงยังไม่ควรดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองในช่วงนี้ ส้มเลยหล่นไปอยู่ที่ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย


ชื่อ - นามสกุล : นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

สถานที่เกิด : ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน ของนายสำรวม และนางพิณพาทย์ วิชัยดิษฐ (เสียชีวิต)

การศึกษา และดูงาน
- ประกาศนียบัตรวางแผนและจัดรูปเมือง สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 11 วิทยาลัยการปกครอง
- ประกาศนียบัตรการปกครองระดับท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนอินทรพิสัย จ.สุราษฎร์ธานี
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคุราธารวิทยา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
- ประถมศึกษาปีทที่ 4 โรงเรียนเทศบาลฯ จ.สุราษฎร์ธานี
- อนุบาลศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งปัจจุบัน
- หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 2 พรรคเพื่อไทย
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 2 พรรคเพื่อไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 ตุลาคม 2528 ปลัดเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 ตุลาคม 2532 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 17
16 มกราคม 2534 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
1 ตุลาคม 2535 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
5 ตุลาคม 2536 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
20 ตุลาคม 2540 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ตุลาคม 2541 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร
1 มีนาคม 2543 อธิบดีกรมที่ดิน (นักบริหาร 10)
23 เมษายน 2544 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร
5 มีนาคม 2545 รักษาการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5 มีนาคม 2545 ปลัดกระทรวงมหาดไทย (เกษียณ 1 ต.ค.2545)
20 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง)
19 สิงหาคม 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ)
- กรรมาธิการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 4 สมัย
- นายกสมาคมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคใต้ (สงขลา)
27 มีนาคม 2541 กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ลาออก )
1 ธันวาคม 2541 ประธานกรรมการการประปานครหลวง
25 กรกฎาคม 2543 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1 มกราคม 2544 ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)
18 มีนาคม 2546 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
20 มีนาคม 2547 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
10 พฤษภาคม 2548 ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (แทนนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
1 ธันวาคม 2548 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
7 ธันวาคม 2551 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (ลาออก 9 ก.ย.2553)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement