ประวัติสันติ วิลาสศักดานนท์ ข้อมูลล่าสุดของสันติ วิลาสศักดานนท์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สันติ วิลาสศักดานนท์

สันติ วิลาสศักดานนท์

สันติ วิลาสศักดานนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 ก.ค. 2493
อายุ 68 ปี
นายสันติ วิลาสศักดานนท์ คนเก่าหน้าเดิม คัมแบ็คกลับมานั่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) อีกครั้ง  หลังคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ลงเสียงให้ 139 คะแนน  จากผู้มาประชุม 182 เสียง มติดังกล่าวจึงเป็นเอกฉันท์   ขณะเดียวกัน ยังโหวตปลดนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล หลุดจากตำแหน่งด้วย

ปมแห่งความขัดแย้ง จนนำมาสู่การเปลี่ยนตัวประธาน คาดเกิดจากความไม่พอใจของบรรดาสมาชิก ในบทบาทของนายพยุงศักดิ์  ซึ่งระยะหลังมักไม่ปกป้องผลประโยชน์ภาคเอกชน โดยเฉพาะเรื่องขึ้นค่าแรง 300 บาท

ชื่อ-สกุล : สันติ วิลาสศักดานนท์

ชื่อเล่น เล็ก

เพศ ชาย

ถิ่นกำเนิด
คลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อคู่สมรส ศิริวรรณ นามสกุลเดิมของคู่สมรส

จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 1 คน ธิดา 2 คน

ประวัติครอบครัว

ภรรยาชื่อนางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ (เล็ก) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน

ชื่อบุตร-ธิดา

1. นายศิวัตม์ วิลาสศักดานนท์ (เอ็กซ์)
2. น.ส.สันต์ศินี วิลาสศักดานนท์ (เอ็ม)
3. น.ส.สัณห์ศิพร วิลาสศักดานนท์

การศึกษา และดูงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
2 กุมภาพันธ์ 2553 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
ปี 2518-2520 พนักงานฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารไทยทนุ จำกัด
ปี 2520-2523 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส สำนักงานตรวจสอบบัญชี Coopers & Lybrand
ปี 2523-2545 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บิรษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โอลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัทแพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอกเอธเลดิก จำกัด
- กรรมการบริษัทอื่น ๆ ในเครือสหพัฒน์


ตำแหน่งอื่นๆ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี
- รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
16 กรกฎาคม 2545 กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (แทนนายทวี บุตรสุนทร)
17 กุมภาพันธ์ 2548 กรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
31 พฤษภาคม 2549 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คนที่ 12 (ต่ออีกวาระ สมัยที่ 2)
22 พฤษภาคม 2549 กรรมการส่งเสริมการลงทุน (แทนนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ)
4 สิงหาคม 2549 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
1 ตุลาคม 2549 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) (ลาออก 17 ม.ค.2551)
31 ตุลาคม 2549 กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
9 มกราคม 2550 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3 พฤศจิกายน 2549 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
5 ตุลาคม 2550 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 พฤษภาคม 2551 กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.)
7 กรกฎาคม 2551 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
7 มีนาคม 2551 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
13 พฤศจิกายน 2551 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของรองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร ไชยประวัติ)
13 พฤษภาคม 2552 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
20 เมษายน 2553 ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2 กุมภาพันธ์ 2553 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
24 กรกฎาคม 2555 ที่ปรึกษาพิเศษคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระห่างประเทศ
ยศหรือขั้น

เครื่องราช
23 กุมภาพันธ์ 2537 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2542 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement