ประวัติสันติ วิลาสศักดานนท์ ข้อมูลล่าสุดของสันติ วิลาสศักดานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สันติ วิลาสศักดานนท์

สันติ วิลาสศักดานนท์

สันติ วิลาสศักดานนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 ก.ค. 2493
อายุ 70 ปี
นายสันติ วิลาสศักดานนท์ คนเก่าหน้าเดิม คัมแบ็คกลับมานั่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) อีกครั้ง  หลังคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ลงเสียงให้ 139 คะแนน  จากผู้มาประชุม 182 เสียง มติดังกล่าวจึงเป็นเอกฉันท์   ขณะเดียวกัน ยังโหวตปลดนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล หลุดจากตำแหน่งด้วย

ปมแห่งความขัดแย้ง จนนำมาสู่การเปลี่ยนตัวประธาน คาดเกิดจากความไม่พอใจของบรรดาสมาชิก ในบทบาทของนายพยุงศักดิ์  ซึ่งระยะหลังมักไม่ปกป้องผลประโยชน์ภาคเอกชน โดยเฉพาะเรื่องขึ้นค่าแรง 300 บาท

ชื่อ-สกุล : สันติ วิลาสศักดานนท์

ชื่อเล่น เล็ก

เพศ ชาย

ถิ่นกำเนิด
คลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อคู่สมรส ศิริวรรณ นามสกุลเดิมของคู่สมรส

จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 1 คน ธิดา 2 คน

ประวัติครอบครัว

ภรรยาชื่อนางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ (เล็ก) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน

ชื่อบุตร-ธิดา

1. นายศิวัตม์ วิลาสศักดานนท์ (เอ็กซ์)
2. น.ส.สันต์ศินี วิลาสศักดานนท์ (เอ็ม)
3. น.ส.สัณห์ศิพร วิลาสศักดานนท์

การศึกษา และดูงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
2 กุมภาพันธ์ 2553 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
ปี 2518-2520 พนักงานฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารไทยทนุ จำกัด
ปี 2520-2523 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส สำนักงานตรวจสอบบัญชี Coopers & Lybrand
ปี 2523-2545 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บิรษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โอลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัทแพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอกเอธเลดิก จำกัด
- กรรมการบริษัทอื่น ๆ ในเครือสหพัฒน์


ตำแหน่งอื่นๆ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี
- รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
16 กรกฎาคม 2545 กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (แทนนายทวี บุตรสุนทร)
17 กุมภาพันธ์ 2548 กรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
31 พฤษภาคม 2549 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คนที่ 12 (ต่ออีกวาระ สมัยที่ 2)
22 พฤษภาคม 2549 กรรมการส่งเสริมการลงทุน (แทนนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ)
4 สิงหาคม 2549 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
1 ตุลาคม 2549 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) (ลาออก 17 ม.ค.2551)
31 ตุลาคม 2549 กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
9 มกราคม 2550 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3 พฤศจิกายน 2549 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
5 ตุลาคม 2550 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 พฤษภาคม 2551 กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.)
7 กรกฎาคม 2551 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
7 มีนาคม 2551 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
13 พฤศจิกายน 2551 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของรองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร ไชยประวัติ)
13 พฤษภาคม 2552 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
20 เมษายน 2553 ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2 กุมภาพันธ์ 2553 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
24 กรกฎาคม 2555 ที่ปรึกษาพิเศษคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระห่างประเทศ
ยศหรือขั้น

เครื่องราช
23 กุมภาพันธ์ 2537 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2542 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement