ประวัติพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ข้อมูลล่าสุดของพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 มิ.ย. 2495
อายุ 68 ปี
โดนสมาชิกในส.อ.ท.โวยไม่ได้ทำหน้าที่ประธานส.อ.ท.อย่างเต็มที่ ในการนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทใน 70 จังหวัดที่เหลือในต้นปีหน้าต่อรัฐบาล ถึงขั้นถูกจี้ให้แสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่ง

งานนี้"พยุงศักดิ์" ยืนยันยังไงก็จะไม่ลาออก เพราะที่ผ่านมาไม่ได้ละเลย มีการดำเนินการตามข้อตกลงของสมาชิก และขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เกาะสมุย และได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รวมทั้งนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันแล้ว จึงขอให้ทุกฝ่ายให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือในวันที่ 20 พ.ย.นี้ พร้อมจะหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในส.อ.ท.เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

ชื่อ-นามสกุล : พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

การศึกษา และดูงาน

ปี 2518 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate of Management Development Program, North Western University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2/2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2553 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและการประชามติ
29 กันยายน 2552 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
20 เมษายน 2553 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8 กรกฎาคม 2553 กรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)
7 ธันวาคม 2553 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
14 กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
13 พฤษภาคม 2554 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)
29 พฤศจิกายน 2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
7 กุมภาพันธ์ 2555 ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
24 กรกฎาคม 2555 กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
11 กันยายน 2555 กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรม)
22 ตุลาคม 2555 กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

- ผู้จัดการบริหารโครงการ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
- กรรมการ บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
- กรรมการรองผู้จัดการ บจ.สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
- รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นๆ

13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและการประชามติ
4 พฤศจิกายน 2551 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
29 กันยายน 2552 กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
19 มกราคม 2553 กรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ
20 เมษายน 2553 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (แทนนายสันติ วิลาสศักดานนท์)
8 กรกฎาคม 2553 กรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)
7 ธันวาคม 2553 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
15 กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน
14 กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
13 พฤษภาคม 2554 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)
29 พฤศจิกายน 2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
7 กุมภาพันธ์ 2555 ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
24 กรกฎาคม 2555 กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
11 กันยายน 2555 กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรม)
22 ตุลาคม 2555 กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement