ประวัติปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ข้อมูลล่าสุดของปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 22 พ.ค. 2488
อายุ 73 ปี
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2488 ภรรยาชื่อนางอารมณ์ กล้าณรงค์ราญ มีบุตร 3 คน

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40, การอบรมเรื่องการพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรีย เกาหลี

เป็น เจ้าหน้าที่กรมวิเทศสหการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนแยกหน่วยงานมาตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยผ่านงานตั้งแต่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, ผู้อำนวยการกองวางแผนและวิชาการ, ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ1 ตุลาคม 2539, รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 4 เมษายน 2542, เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คนที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม 2543 และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง 4 มกราคม 2548

ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 22 กันยายน 2549 เลขาธิการ กปร. และกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement