ประวัติไพบูลย์ นิติตะวัน ข้อมูลล่าสุดของไพบูลย์ นิติตะวัน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ไพบูลย์ นิติตะวัน

ไพบูลย์ นิติตะวัน

ไพบูลย์ นิติตะวัน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ม.ค. 2497
อายุ 67 ปี
วันนี้ ส.ว.สรรหากลุ่ม 40 ส.ว.จะหารือกับเพื่อน ส.ว.ในกรณีการประมูล 3G ส่อไปในทางไม่โปร่งใส ขัดกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยของภาครัฐ และจะทำเรื่องถึง ป.ป.ช.ให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป...

ชื่อ-สกุล : นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน

วันที่เกิด : 15 มกราคม 2497

ประวัติครอบครัว :
ภรรยาชื่อ นางวินา นิติตะวัน มีธิดา 2 คน
ชื่อธิดา
1. พิชญา นิติตะวัน (ต้นสน)
2. วศินา นิติตะวัน (ต้นข้าว)

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 กันยายน 2555 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคอื่น

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- นักธุรกิจ
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นๆ :
19 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาครัฐ
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ
18 กันยายน 2555 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคอื่น
- นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement