ประวัติรอยล จิตรดอน ข้อมูลล่าสุดของรอยล จิตรดอน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

รอยล จิตรดอน

รอยล จิตรดอน

รอยล จิตรดอน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 2 ม.ค. 2496
อายุ 68 ปี
ออกมาเสนอแนวทางการรับมือน้ำท่วม ด้วยการเสนอทำอุโมงค์ลอดบริเวณใต้ประตูระบายน้ำมหาชัย และประตูระบายน้ำคลองหลวงเชื่อช่วยระบายน้ำจากจุดดังกล่าวมีสันดอนสูงกัดขวางทางน้ำ สำหรับพื้นที่ กทม.ฝั่งตะวันออก

ชื่อ-สกุล : รอยล จิตรดอน

บิดา พลตรีระดม จิตรดอน (เดิมชื่อ โป๊ะ)
มารดา นางบุญเยี่ยม จิตรดอน (ถึงแก่กรรม)

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน ของพล.ต.ระดม และนางบุญเยี่ยม จิตรดอน (ถึงแก่กรรม 24 ม.ค.2552)
ชื่อพี่น้อง 1. ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน
2. ดร.รอยล จิตรดอน
3. น.ส.เยี่ยมรัตน์ จิตรดอน
4. นายระดมยศ จิตรดอน
5. น.ส.บุญระดม จิตรดอน
6. นางรอยบุญ รัศมีเทศ

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาเอก Dr. rer nat in Informatics, Informatics Institute, Innsbruck University, Innsbruck, AUSTRIA.

ตำแหน่งปัจจุบัน
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
10 เมษายน 2555 กรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
ปี 2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2529 Associate Lecturer, Regional Computer Center, Asian Institute of Technology
ปี 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2538 International Steering Committee, High Performance Computing Asia 95, Taiwan
ปี 2540 International Steering Committee, High Performanceส Computing Asia 97, Korea
ปี 2541 International Steering Committee, High Performanceส Computing Asia 98, Singapore
ปี 2543 รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2544 ผู้แทนเครือข่ายวิจัยไทย ใน Asia Pacific Advanced Network
ปี 2547 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
ปี 2549 ที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดระยอง
ปี 2549 ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2550 ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ สายงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งอื่นๆ
2544 กรรมการ Pacific Neighborhood Consortium
2547 กรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2548 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2549 กรรมการอำนวยการบริหารและจัดการน้ำโครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา
2549 อนุกรรมาธิการทรัพยากรน้ำ ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 กรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
2550 กรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการและเลขานุการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
10 เมษายน 2555 กรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
24 กรกฎาคม 2555 กรรมการพิจาณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

ยศหรือขั้น
ดร.

เครื่องราช
2540 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
5 พฤษภาคม 2547 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement