ประวัตินิคม ไวยรัชพานิช ข้อมูลล่าสุดของนิคม ไวยรัชพานิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นิคม ไวยรัชพานิช

นิคม ไวยรัชพานิช

นิคม ไวยรัชพานิช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 4 ต.ค. 2490
อายุ 74 ปี
ถูก ปปช.ลงดาบเป็นรายแรกจากกรณีปมการแก้รัฐธรรมนูญในส่วนของที่มาของวุฒิสภาโดยมิชอบ สำหรับ นิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา โดยให้หยุดทำหน้าที่ทันที จาก 4 ข้อหาที่ถูกร้อง ชี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา270 และ 274 ต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย นิคม ไวยรัชพานิช

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนที่ 7 ของนายเทียม และนางสีฟ้า ไวยรัชพานิช
- ภรรยาชื่อนางนพมาศ ไวยรัชพานิช มีธิดา 2 คน
ชื่อ 1.น.ส.นริสา ไวยรัชพานิช สมรสกับ นายศุภพิพัฒน์ เลิศภากรสิน (อดุลย์)
2.น.ส.นราทิพย์ ไวยรัชพานิช สมรสกับ นายสัจจะ กาญจน์นิรันดร์

การศึกษา และดูงาน :
2534 หลักสูตรนักบริหารระดับอาวุโส กรมการปกครอง
- Master of Public Administration ที่ San Jose State University
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ปี 2508-2510 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
ปี 2505-2508 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมอดุลวิทยา
ปี 2502-2505 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมสารคาม
ปี 2498-2502 ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดพงษาราม "นันทศึกษา"

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 มีนาคม 2551 รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
28 ตุลาคม 2516 ข้าราชการพลเรือนวิสามัญชั่วคราว 1 กองประมวลผลสถิติ
1 มกราคม 2517 ข้าราชการพลเรือนวิสามัญชั่วคราว กองประมวลผลสถิติ
24 กรกฎาคม 2517 ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท กองประมวลผลสถิติ
9 กันยายน 2518 เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กองประมวลผลสถิติ
1 ตุลาคม 2518 เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 4 กองประมวลผลสถิติ
1 พฤษภาคม 2521 เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์การ 4 งานพัฒนาองค์การ กองฝึกอบรม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7 มีนาคม 2522 เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์การ 5 งานพัฒนาองค์การ กองฝึกอบรม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3 ธันวาคม 2522 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5 กองฝึกอบรม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
24 กันยายน 2523 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 หัวหน้าคณะ กองฝึกอบรม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
1 ตุลาคม 2524 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5 กองฝึกอบรม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15 ตุลาคม 2524 เจ้าพนักงานปกครอง 5 หมวดปกครอง งานปกครอง สำนักงานเขตบางเขน
20 ธันวาคม 2525 หัวหน้างานตำรวจเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน
22 กุมภาพันธ์ 2526 หัวหน้าเขตบางเขน
9 กุมภาพันธ์ 2527 บุคลากร 6 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย
9 กุมภาพันธ์ 2527 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองนโยบายและแผน 1 สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
16 พฤษภาคม 2527 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 1 สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
23 พฤษภาคม 2527 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์กรุงเทพมหานคร สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
1 ตุลาคม 2527 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองนโยบาย 1 สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
23 มกราคม 2528 เลขานุการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
12 มีนาคม 2528 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์กรุงเทพมหานคร สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
1 ตุลาคม 2528 เลขานุการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
2 พฤศจิกายน 2530 เลขานุการสำนักการแพทย์
2 ตุลาคม 2535 เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2536 ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
28 ธันวาคม 2538 ผู้อำนวยการเขตสาทร
1 ตุลาคม 2540 รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
1 ตุลาคม 2543 ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง
1 ตุลาคม 2545 ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
12 พฤษภาคม 2547 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (เดิม)
10 มิถุนายน 2548 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ใหม่)
28 มิถุนายน 2548 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
1 ตุลาคม 2549 ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม 2550 รองปลัดกรุงเทพมหานคร (พ้น 18 ม.ค.2551)

ตำแหน่งทางการเมือง :
2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดฉะเชิงเทรา (92,490)
18 มีนาคม 2551 รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement