ประวัติวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 มี.ค. 2495
อายุ 69 ปี
ออกมาสนับสนุนให้ประธานสภา เรียกประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ 3 สำหรับ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ส.ว.สรรหา โดยไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ชะลอการลงมติ ส่วนจะลงมติเห็นชอบหรือไม่ เป็นอีกเรื่องที่สภาฯ จะต้องพิจารณา…

ชื่อ-สกุล : นาย วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

บิดา : นายสม ศิริชัยเอกวัฒน์

ชื่อคู่สมรส : นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์


การศึกษา และดูงาน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8

ตำแหน่งปัจจุบัน
12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการศึกษา
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- เลขาธิการและนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
- ประธานและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ศิริชัยการประมง
และบริษัทร่วมทุนในหลายประเทศ
11 ตุลาคม 2544 กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมแซมบิคประจำประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ตำแหน่งอื่นๆ
15 ตุลาคม 2539 กรรมการองค์การสะพานปลา
15 ตุลาคม 2539 กรรมการองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น
3 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการต่างประเทศ
2 พฤศจิกายน 2552 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการศึกษา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement