ประวัติวินัย ดำรงค์มงคลกุล ข้อมูลล่าสุดของวินัย ดำรงค์มงคลกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วินัย ดำรงค์มงคลกุล

วินัย ดำรงค์มงคลกุล

วินัย ดำรงค์มงคลกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 มี.ค. 2495
อายุ 68 ปี
สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยส่อแววว่าจะร้อนระอุขึ้นมาอีก เมื่อนายวินัย ดำรงค์มงคลกุล โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด แถลงผลประชุมนานกว่า 5 ชั่วโมง ระบุว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291/11 ทั้ง 3 ฉบับ มีข้อความเหมือนกัน การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะกระทำมิได้ จึงเห็นได้ว่าการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของผู้ถูกร้อง ไม่ได้มีเจตนาหรือต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดังนั้นคำร้องยังไม่พอฟังว่ามีพฤติการณ์ หรือการกระทำอันเป็นเหตุให้อัยการสูงสุดต้องยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกกระทำการตามความในมาตรา 68...

ชื่อ-สกุล : วินัย ดำรงค์มงคลกุล

ประวัติการศึกษา :

5 มีนาคม 2555 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

27 เมษายน 2530 อัยการประจำกรม กองคดีแพ่ง
1 พฤษภาคม 2533 อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงอุดรธานี
1 พฤษภาคม 2536 อัยการจังหวัดนครราชสีมา
1 พฤษภาคม 2537 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานคดียาเสพติด
- อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีอาญา
1 ธันวาคม 2543 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีแพ่ง
17 ธันวาคม 2544 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
1 พฤศจิกายน 2546 รองอธิบดีอัยการเขต 4
3 พฤษภาคม 2547 รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
16 ตุลาคม 2549 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีแรงงานเขต 8
1 พฤศจิกายน 2550 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีล้มละลาย
1 ตุลาคม 2552 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
1 ตุลาคม 2554 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
1 ตุลาคม 2554 โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นๆ
10 พฤศจิกายน 2552 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2 พฤศจิกายน 2553 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตำแหน่งปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2554 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
1 ตุลาคม 2554 โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement