ประวัติวิบูลย์ สงวนพงศ์ ข้อมูลล่าสุดของวิบูลย์ สงวนพงศ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิบูลย์ สงวนพงศ์

วิบูลย์ สงวนพงศ์

วิบูลย์ สงวนพงศ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 พ.ย. 2497
อายุ 67 ปี
มีข่าวลือว่า นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ในตัวเต็งที่คาดว่าจะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ ได้บินไปพบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงฮ่องกงเพื่อดูตัวก่อนเสนอชื่อเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 4 ก.ย.นี้แล้ว อย่างไรก็ตาม นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทย เปรยว่า ปลัด มท. คนใหม่ จะเป็นคนมีประสบการณ์ และไม่ใช่เด็กใหม่แน่นอน


ชื่อ-สกุล : นาย วิบูลย์ สงวนพงศ์

วันที่เกิด 13 พฤศจิกายน 2497

การศึกษา และดูงาน :
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
- NECTEC การบริหารการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
- หลักสูตร CIO สำนักงาน ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับ 9 สถาบันดำรงราชานุภาพ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
- หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับกองร้อย กรมกำลังสำรองทหารบก
- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
24 ธันวาคม 2553 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งอื่นๆ :
8 พฤศจิกายน 2554 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
9 มีนาคม 2530 จ่าจังหวัดนนทบุรี
2 เมษายน 2533 จ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 พฤศจิกายน 2534 ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 ตุลาคม 2535 นายอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
17 ตุลาคม 2537 หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
16 ตุลาคม 2538 เลขานุการกรมการปกครอง
1 ตุลาคม 2539 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน
3 พฤศจิกายน 2540 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น
1 ตุลาคม 2541 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
11 ตุลาคม 2542 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 ตุลาคม 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
1 ตุลาคม 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
1 ตุลาคม 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
1 ตุลาคม 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
7 เมษายน 2552 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
24 ธันวาคม 2553 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งอื่นๆ :
10 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
8 พฤศจิกายน 2554 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement