ประวัติวิบูลย์ สงวนพงศ์ ข้อมูลล่าสุดของวิบูลย์ สงวนพงศ์
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิบูลย์ สงวนพงศ์

วิบูลย์ สงวนพงศ์

วิบูลย์ สงวนพงศ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 พ.ย. 2497
อายุ 64 ปี
มีข่าวลือว่า นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ในตัวเต็งที่คาดว่าจะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ ได้บินไปพบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงฮ่องกงเพื่อดูตัวก่อนเสนอชื่อเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 4 ก.ย.นี้แล้ว อย่างไรก็ตาม นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทย เปรยว่า ปลัด มท. คนใหม่ จะเป็นคนมีประสบการณ์ และไม่ใช่เด็กใหม่แน่นอน


ชื่อ-สกุล : นาย วิบูลย์ สงวนพงศ์

วันที่เกิด 13 พฤศจิกายน 2497

การศึกษา และดูงาน :
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
- NECTEC การบริหารการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
- หลักสูตร CIO สำนักงาน ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับ 9 สถาบันดำรงราชานุภาพ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
- หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับกองร้อย กรมกำลังสำรองทหารบก
- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
24 ธันวาคม 2553 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งอื่นๆ :
8 พฤศจิกายน 2554 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
9 มีนาคม 2530 จ่าจังหวัดนนทบุรี
2 เมษายน 2533 จ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 พฤศจิกายน 2534 ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 ตุลาคม 2535 นายอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
17 ตุลาคม 2537 หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
16 ตุลาคม 2538 เลขานุการกรมการปกครอง
1 ตุลาคม 2539 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน
3 พฤศจิกายน 2540 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น
1 ตุลาคม 2541 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
11 ตุลาคม 2542 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 ตุลาคม 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
1 ตุลาคม 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
1 ตุลาคม 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
1 ตุลาคม 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
7 เมษายน 2552 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
24 ธันวาคม 2553 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งอื่นๆ :
10 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
8 พฤศจิกายน 2554 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)