ประวัติไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ข้อมูลล่าสุดของไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 มี.ค. 2484
อายุ 80 ปี
เย็นวันที่ 9 เมษายน 2555 วงการการเมืองสูญเสียบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปอีกหนึ่งคน เมื่อปรากฎข่าวมะเร็งตับอ่อน คร่าชีวิตของนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รัฐบาลแรกหลังการรัฐประหาร 19 ก.ย. ด้วยวัย 71 ปี โดยในครั้งนั้น นายไพบูลย์ ควบดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพร้อมกันด้วย

ต่อมาเมื่อมีการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้น ได้รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช จากพรรคพลังประชาชน เข้ามารับหน้าที่บริหารบ้านเมืองชื่อของนายไพบูลย์ ก็ถอยห่างไปจากแวดวงการเมือง กระทั่งสุดท้าย นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้กลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง หลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พ.ศ. 2553 ยุติลง โดยได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการ 27 คน เพื่อรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่นโยบายในการปฏิรูปประเทศไทย ถือเป็นภารกิจสุดท้ายในแวดวงการเมืองของชายชื่อ "ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม"....

ชื่อ-สกุล : นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

วันที่เกิด : 24 มีนาคม 2484

บิดา นายเมี่ยงซอย (แซ่โค้ว) วัฒนศิริธรรม

มารดา นางห่อ สุกสีเหลือง

ประวัติครอบครัว ซ
เป็นบุตรคนเล็ก ในจำนวนพี่น้อง 8 คน

ภรรยาชื่อ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. พิชา วัฒนศิิริธรรม
2. ชมพรรณ กุลนิเทศ

การศึกษา :
- ปรัชญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮัลล์ ประเทศอังกฤษ
- มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 21
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพศาลศิลป์
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดนาคู

ตำแหน่งปัจจุบัน :
8 กรกฎาคม 2553 กรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
ปี 2510 - 2523 ปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหน้าที่เศรษฐกรผู้ช่วย-รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
1 กันยายน 2523 กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 ก.ย.2523-31 มี.ค.2525)
ปี 2526 - 2531 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยทนุ จำกัด
ปี 2532 - 2533 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดการอุตสาหกรรม จำกัด
22 ธันวาคม 2540 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ลาออก 1 พ.ย.2543)

ตำแหน่งทางการเมือง :
9 มกราคม 2535 กรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา
11 เมษายน 2539 กรรมาธิการสิ่งแวดล้อม (วุฒิ)
22 กุมภาพันธ์ 2544 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
8 ตุลาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7 มีนาคม 2550 รองนายกรัฐมนตรี (นายกฯสุรยุทธ์ จุลานนท์)

ตำแหน่งทางด้านอื่นๆ :
- รองประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท (กป/อพช)
- ที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจภูมิภาค คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยเอเชียกองทุนรวม จำกัด
9 ธันวาคม 2543 กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ลาออก)
3 กรกฎาคม 2544 กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
9 สิงหาคม 2544 กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
1 สิงหาคม 2544 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
17 ธันวาคม 2545 กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
25 พฤศจิกายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14 กุมภาพันธ์ 2546 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
12 ธันวาคม 2549 กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
- ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
1 พฤศจิกายน 2550 กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
18 ธันวาคม 2550 ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
8 กรกฎาคม 2553 กรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)
3 มิถุนายน 2554 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจมเกล้าธนบุรี (ลาออก มี.ค.2555)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement