ประวัติประจิตต์ โรจนพฤกษ์ ข้อมูลล่าสุดของประจิตต์ โรจนพฤกษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประจิตต์ โรจนพฤกษ์

ประจิตต์ โรจนพฤกษ์

ประจิตต์ โรจนพฤกษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 มี.ค. 2478
อายุ 86 ปี
อีกรายที่โดนกกต.สอยเจอใบแดง เป็นคราวของนายประจิตต์ โรจนพฤกษ์ ส.ว.สรรหา เนื่องจากขาดคุณสมบัติไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2552 โดยไม่ได้แจ้งเหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งยังตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่เข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. เมื่อวันที่ 12 เม.ญ. 2554 นั้น ไม่มีวันเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าว โดยหลังจากนี้ กกต.จะเสนอศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง เพื่อให้เพิกถอนสิทธิการสรรหา และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งดำเนินคดีอาญากับนายประจิตต์และองค์กรที่เสนอชื่อด้วย คือ กรมสารนิเทศ

ขณะที่ก่อนหน้านี้ กกต.ได้มีมติเอกฉันท์ให้เพิกถอนสิทธิการสรรหา ส.ว.ของ นายศรีสุข รุ่งวิสัย เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงถือว่าเป็นผู้เสียสิทธิการเลือกตั้ง ตามมาตรา 26, 27 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.

สำหรับนายประจิตต์ ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น1 ใน4 อนุญาโตตุลาการไทยประจำศาล อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์เอกอัครราชฑูตประจำประเทศฟิลินปินส์ สหภาพโซเวียด และมองโกเลียอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กรรมการสำนักงานกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ-สกุล : ประจิตต์ โรจนพฤกษ์

บิดา : นายประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์

มารดา : นางสมบุญ

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายประสิทธิ์ และนางสมบุญ โรจนพฤกษ์
ภรรยาชื่อ วนิดา โรจนพฤกษ์

การศึกษา และดูงาน
- 2500 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2505 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2509 ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปารีส
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 23

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาครัฐ
- 22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการต่างประเทศ
- 22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการท่องเที่ยว

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 29 ธันวาคม 2509 เลขานุการตรี กองประมวลข่าว ภายนอก กรมสารนิเทศ
- 23 มิถุนายน 2514 เลขานุการโท (ชั้น 1) (เอก) สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์
- 12 มีนาคม 2518 หัวหน้ากองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- 20 มีนาคม 2522 รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- 17 พฤศจิกายน 2524 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- 1 ตุลาคม 2528 เอกอัครราชทูตประจำกรุงมอสโก
- 1 ตุลาคม 2528 เอกอัครราชทูตประจำมองโกเลีย (กรุงอุลันบาตอร์)
- 1 ตุลาคม 2532 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- 1 ตุลาคม 2535 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (ลาออก 1 ก.พ.36)

ตำแหน่งอื่นๆ
- 2536 กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดร.ประจิตต์ และสุจินดา จำัก
- กรรมการสมาคมกอล์ฟอาวุโสแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต
- 1 กรกฎาคม 2551 สมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก (มีกำหนด 6 ปี) (แทนดร.สถิตย์ เสถียรไทย)
- 12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาครัฐ
- 22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการต่างประเทศ
- 22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการท่องเที่ยว
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement