ประวัติวุฒิสาร ตันไชย ข้อมูลล่าสุดของวุฒิสาร ตันไชย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วุฒิสาร ตันไชย

วุฒิสาร ตันไชย

วุฒิสาร ตันไชย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 6 พ.ค. 2501
อายุ 63 ปี
ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ได้มีการนำรายงานผลการวิจัยแนวทางสร้างความปรองดองของสถาบันพระปกเกล้ามาหารือ ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกรรมาธิการจากพรรคประชาธิปัตย์ พยายามท้วงติงว่างานวิจัยดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ ควรทบทวน และวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาในแง่ลบ ว่าเข้าข้างไปทาง"ทักษิณ"

ทั้งที่คณะวิจัยได้ใช้ความพยายามหาข้อมูลเพื่อให้ประเทศกลับสู่ปกติ โดยเห็นว่าการปรองดองจะเกิดได้ ต้องมีการให้อภัยเกิดขึ้นก่อน จนในที่สุด "วุฒิสาร ตันไชย" รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานหัวหน้าคณะวิจัย ได้แสดงอาการเสียใจต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถาบันอย่างไม่สุภาพ และย้ำว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ใช่ข้อสรุป แต่เป็นจุดเริ่มต้นการหาแนวทางปรองดองก็เท่านั้นเอง พร้อมยอมรับว่างานนี้ได้ใช้งบสถาบันบินไปคนเดียวเพื่อสัมภาษณ์ "ทักษิณ" ถือความพยายามทำดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ที่กรรมาธิการกำหนด โดยมีข้อเสนอให้ยกโทษให้ผู้ชุมนุมทางการเมือง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และผู้มีอำนาจบังคับบัญชาทั้งหมด เพราะถือว่าทั้งหมดคือความขัดแย้งที่มีเจตนาทางการเมือง

ชื่อ - สกุล : วุฒิสาร ตันไชย

ตำแหน่งปัจจุบันรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งอื่นๆ
• รองศาตราจารย์ ระดับ 9 ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไข
ประวัติการศึกษา
• โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Master of Policy Science (M.P.S.)International Program, Saitama University, Japan
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตรหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงาน
• กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550)
• สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550)
• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
• ประธานคณะอนุกรรมาธิการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….
• คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้ การปฏิบัติตาม และแก้ไขเพิ่มเติม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
• คณะกรรมาธิการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงประชามติ และการออกเสียงประชามติ
• ประธานอนุกรรมการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
• รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement