ประวัติเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ข้อมูลล่าสุดของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 มี.ค. 2483
อายุ 78 ปี
จากที่ผ่านมาสำนักโพลออกมาระบุอย่างน่าตกใจว่า คนไทยส่วนใหญ่มองการโกงเป็นเรื่องปกติ เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ นั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับสังคมไทย และได้มีหลายองค์กรออกมาขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการโกงขึ้นมาเพื่อหวังลดการคอรัปชั่นทุจริต โดยเฉพาะในกลุ่มนักการเมือง ข้าราชการ และสิ่งสำคัญภาคเอกชนจะต้องไม่เอื้อให้เกิดการโกงด้วยการให้สินบน เงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับผลประโยชน์

รวมถึงการออกมาเคลื่อนไหวของ "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ได้ร่วมกับเครือข่ายเยาวชน ศิลปิน นักเขียน และผู้สร้างภาพยนตร์ เดินหน้ากระตุ้นจิตสำนึกความเลวร้ายการโกง เพื่อกระตุ้นเตือนในเรื่องการโกงให้ประชาชน รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์จากผู้กำกับชื่อดัง เรื่องสั้นจากนักเขียนรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ รวมถึงละครเร่

ด้วยเหตุผลว่า เพราะไม่เช่นนั้นบ้านเมืองก็จะล่มจม จึงต้องรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ คนในสังคม เห็นว่าการโกงเป็นเรื่องที่เลวร้าย และควรเร่งเปลี่ยนทัศนคติจากที่คิดว่าการโกงเป็นเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องผิดปกติ จากความตั้งใจของ"เนาวรัตน์" ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของผลงาน "เพียงความเคลื่อนไหว" มีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งขบวนการนักศึกษาประชาชนได้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ และขยายตัวเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมด้านต่าง ๆ ของสังคม จนได้รับรางวัลซีไรท์ในปี 2523

ชื่อ - สกุล : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

นามแฝง/ฉายา : กวีรัตนโกสินทร์

เพศ : ชาย

บิดา : นายสมบัติ พงษ์ไพบูลย์ (เสียชีวิต)

มารดา : นางสมใจ

ถิ่นกำเนิด
- ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อคู่สมรส ประคองกูล เดิมของคู่สมรส อิศรางกูร ณ อยุธยา

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว
ภรรยาชื่อ ประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.ประคำกรอง พงษ์ไพบูลย์ (เกี้ยว)
2. นายแก้วเก้า พงษ์ไพบูลย์ (เกล้า)

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษาปีที่ 4
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี
- ระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเษก
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาศิลปศาสตรกิตติมศักดิ์ จากสหวิทยาลัยทวารวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี)
- นักธรรมตรี วัดเทวสังฆาราม

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 8 กรกฎาคม 2553 กรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- รับราชการในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
- ประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร วิทยาสาร ของบริษัทไทยวัฒนาพานิช
- อาจารย์ประจำวิชาการประพันธ์อย่างสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ
- ผู้ชำนาญการด้านวัฒนธรรม ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ สังกัดศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งอื่นๆ
- 17 กันยายน 2550 กรรมการที่ปรึกษาพรรคศิลปิน
- 8 กรกฎาคม 2553 กรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

เครื่องราช
- ปี 2521 รางวัลกวีนิพน์ดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- ปี 2523 รางวัลกวีแห่งอาเซียน หรือ "กวีซีไรท์"
- ปี 2536 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
- ปี 2539 รางวัลศรีบูรพา
- รางวัลจากงานสัปดาห์แห่งชาติ รวมทั้งมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนมากกว่า 10 เล่มadvertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement