ประวัติเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ข้อมูลล่าสุดของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 มี.ค. 2483
อายุ 81 ปี
จากที่ผ่านมาสำนักโพลออกมาระบุอย่างน่าตกใจว่า คนไทยส่วนใหญ่มองการโกงเป็นเรื่องปกติ เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ นั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับสังคมไทย และได้มีหลายองค์กรออกมาขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการโกงขึ้นมาเพื่อหวังลดการคอรัปชั่นทุจริต โดยเฉพาะในกลุ่มนักการเมือง ข้าราชการ และสิ่งสำคัญภาคเอกชนจะต้องไม่เอื้อให้เกิดการโกงด้วยการให้สินบน เงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับผลประโยชน์

รวมถึงการออกมาเคลื่อนไหวของ "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ได้ร่วมกับเครือข่ายเยาวชน ศิลปิน นักเขียน และผู้สร้างภาพยนตร์ เดินหน้ากระตุ้นจิตสำนึกความเลวร้ายการโกง เพื่อกระตุ้นเตือนในเรื่องการโกงให้ประชาชน รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์จากผู้กำกับชื่อดัง เรื่องสั้นจากนักเขียนรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ รวมถึงละครเร่

ด้วยเหตุผลว่า เพราะไม่เช่นนั้นบ้านเมืองก็จะล่มจม จึงต้องรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ คนในสังคม เห็นว่าการโกงเป็นเรื่องที่เลวร้าย และควรเร่งเปลี่ยนทัศนคติจากที่คิดว่าการโกงเป็นเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องผิดปกติ จากความตั้งใจของ"เนาวรัตน์" ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของผลงาน "เพียงความเคลื่อนไหว" มีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งขบวนการนักศึกษาประชาชนได้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ และขยายตัวเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมด้านต่าง ๆ ของสังคม จนได้รับรางวัลซีไรท์ในปี 2523

ชื่อ - สกุล : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

นามแฝง/ฉายา : กวีรัตนโกสินทร์

เพศ : ชาย

บิดา : นายสมบัติ พงษ์ไพบูลย์ (เสียชีวิต)

มารดา : นางสมใจ

ถิ่นกำเนิด
- ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อคู่สมรส ประคองกูล เดิมของคู่สมรส อิศรางกูร ณ อยุธยา

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว
ภรรยาชื่อ ประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.ประคำกรอง พงษ์ไพบูลย์ (เกี้ยว)
2. นายแก้วเก้า พงษ์ไพบูลย์ (เกล้า)

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษาปีที่ 4
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี
- ระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเษก
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาศิลปศาสตรกิตติมศักดิ์ จากสหวิทยาลัยทวารวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี)
- นักธรรมตรี วัดเทวสังฆาราม

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 8 กรกฎาคม 2553 กรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- รับราชการในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
- ประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร วิทยาสาร ของบริษัทไทยวัฒนาพานิช
- อาจารย์ประจำวิชาการประพันธ์อย่างสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ
- ผู้ชำนาญการด้านวัฒนธรรม ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ สังกัดศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งอื่นๆ
- 17 กันยายน 2550 กรรมการที่ปรึกษาพรรคศิลปิน
- 8 กรกฎาคม 2553 กรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

เครื่องราช
- ปี 2521 รางวัลกวีนิพน์ดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- ปี 2523 รางวัลกวีแห่งอาเซียน หรือ "กวีซีไรท์"
- ปี 2536 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
- ปี 2539 รางวัลศรีบูรพา
- รางวัลจากงานสัปดาห์แห่งชาติ รวมทั้งมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนมากกว่า 10 เล่มadvertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement