ประวัติพิจิตต รัตตกุล ข้อมูลล่าสุดของพิจิตต รัตตกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิจิตต รัตตกุล

พิจิตต รัตตกุล

พิจิตต รัตตกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 30 ส.ค. 2489
อายุ 74 ปี
บ้านเมืองขณะนี้อากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อน ภัยแล้ง และไฟป่าที่ทำหมอกควันปกคลุมไปทั่วภาคเหนือ เช่นเดียวกับ แผ่นดินไหวที่เป็นภัยธรรมชาติก็เกิดขึ้นถี่ในประเทศใกล้เคียง ดังนั้น ดร.พิจิตต รัตตกุล ในฐานะ ผอ.บริหาร ศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) จึงมาเตือนให้ประเทศไทยจับตา 13 รอยเลือนในไทย พร้อมชี้ไทยต้องเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบ ภาคใต้จะเจอพายุรุนแรง เหมือนพายุเกย์ ส่วนภาคกลางจะเกิดดินยุบตัวเป็นแอ่งลึก

ชื่อ พิจิตต รัตตกุล

ชื่อเล่น โจ

วันเกิด 30 สิงหาคม 2489

บิดา นายพิชัย รัตตกุล
มารดา คุณหญิงจรวย รัตตกุล

ชื่อคู่สมรส ชารียา ปิณฑกานนท์
มีธิดา 2 คน

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของนายพิชัย และคุณหญิงจรวย รัตตกุล
ชื่อพี่-น้อง
1. พิจิตต รัตตกุล
2. คุณหญิงพัชรี ว่องไพฑูรย์ (เสียชีวิต 27 ต.ค.2552)
3. อาณัฐชัย รัตตกุล (สมรส แล้ว หย่า)

การศึกษา และดูงาน
- โรงเรียนอนุบาลสมถวิล
- ประถมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา ได้ทุน
TEACHING และ RESEARCH ASSISTANTSHIP AWARDS
- ปริญญาเอก ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง
สหรัฐอเมริกา ได้ทุน INTERNSHIP AWARDS
ปี 2539 ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2540 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- หัวหน้านิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานสภาซีเนียร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา
- ผู้บรรยายวิชาอุตสาหกรรมชีวะเคมี มหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา
- อาจารย์ประจำ (ระดับซี 5) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมไทยประชุมความร่วมมืออาเซี่ยนออสเตรเลีย ณ
ประเทศออสเตรเลีย
- สมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรปริญญาโทจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทเคมีเทคนิค,เคมี,ชีววิทยา,
พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
- รองผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ วิศวกรรมพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
- กรรมการอำนวยการและประสานงานโครงการพัฒนาชุมชนเขตเมือง
- กรรมการนโยบายและวิชาการพรรคประชาธิปัตย์
- กรรมการกลางพรรคประชาธิปัตย์
- ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ พญาไท
- ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงาน คณะเลขาธิการพรรค
- กรรมการเลขานุการพิจารณาปัญหาหาบเร่และแผงลอยของพรรค
- กรรมการผู้ช่วยเลขานุการพิจารณานโยบายบริหารกทม.ของพรรค
14 กันยายน 2544 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลาออก)
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. กทม. เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
11 สิงหาคม 2529 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน (ลาออก 29 เม.ย.2531)
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการอุตสาหกรรม
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. กทม. เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
2 มิถุนายน 2539 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 768,994 (2 มิ.ย.2539-23 ก.ค.2543)
2543 หัวหน้าพรรคถิ่นไทย
31 กรกฎาคม 2547 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สอบตก) กลุ่มมดงาน เบอร์ 19
19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 5 ของ กทม. ด้วยคะแนน 100,211)

ยศหรือขั้น
ดร.
เครื่องราช
2543 รางวัล "ผู้มุ่งมั่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว...เติมชีวิตให้คนเมือง" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ สถาบันอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement