ประวัติพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ข้อมูลล่าสุดของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 ส.ค. 2463
อายุ 101 ปี
"ใครจะโกงก็เป็นเรื่องของคนนั้น บางคนบอกจะไปเพาะศัตรูทำไม อยู่เฉยๆดีแล้ว ถือเป็นความคิดที่แย่มาก ใครคิดเช่นนี้ถือว่า ไม่ร่วมมือกันพัฒนาชาติ หรือ อาจจะพูดว่า ไม่รักชาติก็ได้ บางคนสอนให้ใช้คุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลก็ใช้ได้ แต่มันช้า เรียกว่าช้าเกินไป ไม่ทันกับความเลวร้ายเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวง เราต้องทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี เงยหน้ากล้าพูดยืดอกว่า ผมไม่โกง ดิฉันไม่โกง ต้องกล้าหาญพอที่จะพูด และทำให้ดูว่า สิ่งที่พูดได้ทำจริง

โดยสรุปคือ เราต้องกล้าหาญไม่ยกมือไหว้คนโกงชาติ ไม่ว่าจะเป็นใคร ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงสนิทกัน แต่ถ้าได้มาเพราะโกง ก็ไม่จำเป็นต้องยกมือไหว้ อยากให้ทุกคนไปสอนคนอื่นให้เกลียดคนโกง ทำอย่างไรก็ได้ ขอให้ทุกคนเกลียดคนโกง เพราะเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่มีในชาติบ้านเมือง

ประวัติ :

ชื่อ-นามสกุล : พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

วันเกิด 26 สิงหาคม 2463

ฉายา : เตมีย์ใบ้

ถิ่นกำเนิด : จ.สงขลา

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง) และนางอ๊อด ติณสูลานนท์ และครองตัวเป็นโสดตลอดมา
เกิดวันพฤหัสบดี เวลา 06.00 น. ขึ้น 12 ค่ำ ปีวอก ราศีสิงห์
พล.อ.เปรม เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 2 คน คนที่ 7 เสียชีวิต
พี่สาวชื่อ นางขยัน โมนยะกุล เสียชีวิต
นายสมนึก ติณสูลานนท์ เสียชีวิต เมื่อเดือน ก.ย.2546

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนยานเกราะ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ฟอร์ทน๊อกซ์ เคนตั๊กกี้ สหรัฐอมเริกา
-2547 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์พัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
-2547 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
-2509 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 9
-2503 หลักสูตรพิเศษ ชุดที่ 2 วิทยาลัยการทัพบก
-2492 วิชากสิกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (เริ่ม15 ส.ค 2492 กำหนด 3 เดือน กองทัพบกเป็นผู้ส่งไป)
-2490 หลักสูตรนายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนนายทหารม้า
-2481 นักเรียนเทคนิค รุ่นที่ 5 โรงเรียนเทคนิคทหารบก (หมายเลขประจำตัว 227) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (หลักสูตร 3 ปี)
-2480 มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา
- โรงเรียนวัดบ่อยาง

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-29 สิงหาคม 2531 รัฐบุรุษ
-4 กันยายน 2541 ประธานองคมนตรี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-2 พฤษภาคม 2481 นักเรียนนายร้อยเทคนิคทหารบก
-5 พฤศจิกายน 2481 ทหารกองประจำการ เครื่องหมาย ท.บ.2481 ส.ข.1
-11 มกราคม 2484 ไปราชการในคราวพิพาทกับอินโดจีน ฝรั่งเศส เนื่องในกรณีเรียกร้องขอดินแดนคืน (11 ม.ค. 2484-28 เม.ย. 2484)
-23 กรกฎาคม 2484 ประจำกรมรถรบ
-11 มกราคม 2488 หัวหน้ากองบังคับการ กรมรถรบ
-13 มกราคม 2488 รองผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองพันที่ 1 กรมรถรบ
-23 กรกฎาคม 2489 ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองพันที่ 1 กรมรถรบ
-4 ธันวาคม 2489 นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนนายทหารม้า
-25 สิงหาคม 2490 ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองพันที่ 1 กรมรถรบ
-8 เมษายน 2492 รักษาราชการ รองผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมรถรบ
-1 พฤษภาคม 2493 รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 4
-7 กรกฎาคม 2493 รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
-18 กันยายน 2493 ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 กองพันทหารม้าที่ 4
-1 เมษายน 2495 รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 7 และรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
-24 เมษายน 2496 อาจารย์แผนกยุทธวิธี กองการศึกษาโรงเรียนยานเกราะ กองพลน้อยทหารม้า
-8 มิถุนายน 2497 อาจารย์แผนกวิชาทหาร กองการศึกษาโรงเรียนยานเกราะ กองพลน้อยทหารม้า
-30 ธันวาคม 2497 ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 2 และรักษาราชการอาจารย์แผนกวิชาทหาร กองการศึกษาโรงเรียนยานเกราะ กองพลน้อยทหารม้า
-23 พฤศจิกายน 2498 อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหาร กองการศึกษาโรงเรียนยานเกราะ กองพลทหารม้า และรักษาราชการผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 2
-16 ธันวาคม 2498 อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหาร กองการศึกษาโรงเรียนยานเกราะ กองพลทหารม้า
-17 กันยายน 2500 ในคราวประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อ 16 ก.ย. 2500 มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ (17 ก.ย. 2500-9 ม.ค. 2501)
-10 มีนาคม 2501 ผู้ช่วยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ศูนย์การทหารม้า
-25 ธันวาคม 2501 รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ศูนย์การทหารม้า
-3 กุมภาพันธ์ 2502 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
-13 มีนาคม 2506 รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
-1 ตุลาคม 2506 รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
-4 พฤษภาคม 2511 สมาชิกวุฒิสภา
-1 ตุลาคม 2511 ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
-14 เมษายน 2512 ราชองครักษ์เวร
-18 กรกฎาคม 2512 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
-14 เมษายน 2515 ราชองครักษ์เวร
-16 ธันวาคม 2515 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-1 ตุลาคม 2517 แม่ทัพภาคที่ 2
-1 ตุลาคม 2518 ราชองครักษ์พิเศษ
-1 ตุลาคม 2520 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไปฝ่ายทหาร
-1 ตุลาคม 2520 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
-12 พฤศจิกายน 2520 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
-27 กรกฎาคม 2521 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
-1 ตุลาคม 2521 ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 13 (1 ต.ค.2521-1ต.ค.2524 )
-4 ธันวาคม 2521 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
-24 พฤษภาคม 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
-12 กรกฎาคม 2522 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
-15 กรกฎาคม 2523 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

ตำแหน่งทางการเมือง :
-2502 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- 2511 สมาชิกวุฒิสภา
- 2516 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2520 สมาชิกสภานโยบาย
-13 พฤศจิกายน 2520 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- 3 มีนาคม 2523 นายกรัฐมนตรี คนที่ 16 (ยุบสภา 19 มี.ค.2526) (5 สมัย)
-12 มีนาคม 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
-30 เมษายน 2526 นายกรัฐมนตรี คนที่ 16 (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี 4 ส.ค.2529)
-7 พฤษภาคม 2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
-5 สิงหาคม 2529 นายกรัฐมนตรี คนที่ 16 (ยุบสภา 3 ส.ค.2531)
-23 สิงหาคม 2531 องคมนตรี
-29 สิงหาคม 2531 รัฐบุรุษ
-4 กันยายน 2541 ประธานองคมนตรี
- ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป (ผอ.ปค.)
- ประธานมูลนิธิรักเมืองไทย
- ประธานกรรมการอำนวยการสร้างพระศาสดา ภ.ป.ร. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
-19 กันยายน 2543 นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์

ตำแหน่งอื่น :
-2524 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัดปี 2524

ยศหรือขั้น
-20 มกราคม 2484 ว่าที่ร้อยตรี
-19 มิถุนายน 2484 ร้อยตรี
-01 กรกฎาคม 2485 ร้อยโท
-01 กรกฎาคม 2487 ร้อยเอก
-01 กรกฎาคม 2492 พันตรี
-30 มกราคม 2497 พันโท
-01 มกราคม 2499 พันเอก
-01 ตุลาคม 2511 พลตรี
-01 ตุลาคม 2517 พลโท
-01 ตุลาคม 2520 พลเอก

เครื่องราช :
-28 เมษายน 2484 เหรียญชัยสมรภูมิ
-4 ธันวาคม 2491 จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย
-5 พฤศจิกายน 2495 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
-18 พฤศจิกายน 2496 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
- 5 ธันวาคม 2498 เหรียญจักรมาลา
- 5 ธันวาคม 2504 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- 5 ธันวาคม 2505 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย
- 5 ธันวาคม 2507 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- 5 ธันวาคม 2512 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
- 5 ธันวาคม 2515 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- 5 ธันวาคม 2518 มหาวชิรมงกุฏ
- 5 พฤษภาคม 2519 ทุติยจุลจอมเกล้า
- 5 พฤษภาคม 2521 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- 2 สิงหาคม 2521 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
-25 พฤษภาคม 2521 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
- 5 ธันวาคม 2521 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
-24 มีนาคม 2525 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1
- 5 พฤษภาคม 2525 ปฐมจุลจอมเกล้า
-5 พฤษภาคม 2523 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีมหาโยธิน
-5 สิงหาคม 2528 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ AWARD THE PHILIPPINE LAGION OF HONOR(DEGREE OF COMMANDER)
-26 สิงหาคม 2531 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์ (เสนางคบดี) (เดิม พล.อ.อุ่ม พิชเยนทรโยธิน เคยได้รับเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2484)
-27 มีนาคม 2533 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคบดี)
- ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
-2541 เครื่องราชฯ ก็อมม็อง เดอ ลา เลจิย็อง ดอนเนอร์
-2526 ผู้แต่งกายดีเด่น (ผู้บริหารระดับสูง ภาคราชการ) ตอนเป็น นายกรัฐมนตรี
- 2550 รางวัลเกียรติยศสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการทหารสูงสุด สาขาเกียรติศักดิ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement