ประวัติปราโมทย์ ไม้กลัด ข้อมูลล่าสุดของปราโมทย์ ไม้กลัด

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปราโมทย์ ไม้กลัด

ปราโมทย์ ไม้กลัด

ปราโมทย์ ไม้กลัด

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 พ.ค. 2483
อายุ 81 ปี
มีข่าวลือหนาหูว่า "ปราโมทย์ ไม้กลัด" คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ซึ่งเป็นคีย์แมนคนสำคัญคนหนึ่งของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในการช่วยแก้ปัญหาและจัดการน้ำ จะลาออกจากตำแหน่ง ทำให้หลายคนมีความเป็นห่วง หากปล่อยนายกฯ ปู รับมือเพียงลำพังอาจมีปัญหาได้ แต่ล่าสุด นายปราโมทย์ ก็ให้สัมภาษณ์สยบข่าวลือว่าไม่ลาออกแล้ว และยังได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องของแผนรับมือน้ำท่วม ทั้งนี้ยังสนับสนุนแนวทางการปล่อยน้ำของเขื่อนใหญ่ ที่คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนพฤษภาคม

ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ไม้กลัด

เกิด : 3 พฤษภาคม 2483

การศึกษาและดูงาน :

- ประถมศึกษา โรงเรียนโรจนนิมิต
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยวิทย์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เขตคลองสาน
ปี 2500 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
ปี 2506 ปริญญาตรี วิศวกรรมชลประทาน (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 16)
- ปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
(ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ปี 2536 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2537 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2539 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2540 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2541 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
ปี 2542 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ตำแหน่งปัจจุบัน :

11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
4 มกราคม 2511 นายช่างโท กองวิชาการ กรมชลประทาน
4 มกราคม 2517 นายช่างเอก กองวิชาการ กรมชลประทาน
9 กันยายน 2518 วิศวกรโยธา 6 กองออกแบบ กรมชลประทาน
31 มีนาคม 2523 วิศวกรโยธา 7 กองออกแบบ กรมชลประทาน
23 มกราคม 2527 วิศวกรชลประทาน 8 กรมชลประทาน
- 2531 ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายโครงการชลประทานตามพระราชดำริ
6 กันยายน 2534 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (วิศวกรชลประทาน 9)
1 ตุลาคม 2536 นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (วิศวกรชลประทาน 9)
1 ตุลาคม 2537 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 ตุลาคม 2540 อธิบดีกรมชลประทาน
1 ตุลาคม 2542 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลาออก 10 ธ.ค.2542 ลงสมัคร ส.ว. )

ตำแหน่งอื่นๆ :

9 ธันวาคม 2540 กรรมการการประปานครหลวง
13 พฤศจิกายน 2541 กรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ
4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (อันดับ 1 ของ กทม. ด้วยคะแนน 421,515)
28 สิงหาคม 2543 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
28 สิงหาคม 2543 กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
1 กันยายน 2543 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
9 มีนาคม 2544 กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
20 สิงหาคม 2544 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
17 ตุลาคม 2549 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)


ยศหรือขั้น เครื่องราช :

- เหรียญราชรุจิทอง
- เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น 3
- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ปี 2536 นิสิตเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2536 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชลประทาน คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปี 2538 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น
ปี 2540 ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปี 2541 นิสิตเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งทศวรรษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement