ประวัตินายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ข้อมูลล่าสุดของนายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 มี.ค. 2492
อายุ 71 ปี
ออกมาชักธงเชียร์องค์กรปฏิรูปคู่ขนานไปกับการเลือกตั้งอีก 1 คนสำหรับ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ดำเนินการให้เป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยและนานาประเทศ ซึ่งเป็นก้าวย่างสำคัญ ในการปฏิรูปการเมืองให้โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ โดยย้ำว่า พรรคจะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดตั้งองค์กรปฏิรูปประเทศ คู่ขนานกับการเลือกตั้ง ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

วันที่เกิด : 8 มีนาคม 2492

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของนายเหล็ง และนางสวาท ชาญนุกูล
- ภรรยาชื่อ อาจารย์เต็มศิริ ศิริพูล มีบุตร 1 คน

การศึกษา :
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ม.ศ.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
- ม.ศ.4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 กันยายน 2554 หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) (เปลี่ยนชื่อใหม่)
18 กันยายน 2554 ส.ส. นครราชสีมา เขต 1 พรรคชาติพัฒนา (เปลี่ยนชื่อพรรคฯ)
9 สิงหาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
13 กันยายน 2535 ส.ส. นครราชสีมา เขต 1 พรรคชาติพัฒนา คะแนน 78,741 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการสาธารณสุข
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. นครราชสีมา เขต 1 พรรคชาติพัฒนา 97,987 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 4
15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
9 มกราคม 2540 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
8 ตุลาคม 2541 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
6 มกราคม 2544 ส.ส. นครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 5
12 มิถุนายน 2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มีนาคม 2546 รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. นครราชสีมา เขต 2 พรรคไทยรักไทย คะแนน 70,834
22 เมษายน 2548 ประธานคณะกรรมาธิการการตรวจรายงานการประชุม
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 เมษายน 2549 ส.ส. นครราชสีมา เขต 1 พรรคไทยรักไทย คะแนน 32,312
3 ตุลาคม 2550 เลขาธิการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
15 ตุลาคม 2550 โฆษกพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. นครราชสีมา เขต 1 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา คะแนน 73,067
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการการพลังงาน
1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
24 กันยายน 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
26 ธันวาคม 2551 หัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
21 เมษายน 2553 ส.ส. นครราชสีมา เขต 1 พรรครวมชาติพัฒนา (เปลี่ยนชื่อใหม่)
5 ตุลาคม 2553 หัวหน้าพรรครวมชาติพัฒนา
- หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชื่อเดิม)
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. นครราชสีมา เขต 1 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (28,480 คะแนน)
9 สิงหาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
18 กันยายน 2554 ส.ส. นครราชสีมา เขต 1 พรรคชาติพัฒนา (เปลี่ยนชื่อพรรคฯ)
18 กันยายน 2554 หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) (เปลี่ยนชื่อใหม่)

อื่น ๆ
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อำภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
- รองผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
- อายุรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement