ประวัติอุกฤษ มงคลนาวิน ข้อมูลล่าสุดของอุกฤษ มงคลนาวิน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อุกฤษ มงคลนาวิน

อุกฤษ มงคลนาวิน

อุกฤษ มงคลนาวิน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 มี.ค. 2476
อายุ 88 ปี
เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เห็นด้วยกับหลักการรัฐบาลในการสร้างความปรองดอง เปิดโอกาสให้คู่ขัดแย้งหาทางออกประเทศร่วมกัน แต่ได้ออกตัวไม่ขอเข้าร่วมในเวทีสภาปฏิรูปการเมืองตามที่รัฐบาลได้เทียบเชิญ เพราะเกรงว่าจะกลายเป็นเวทีแห่งการโต้เถียงกันมากกว่า "อุกฤษ" อดีตประธานรัฐสภา และประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) จึงเสนอให้รัฐบาลเชิญผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่พ้นวิถีทางการเมืองมาร่วมกันหาทางออก โดยใช้ชื่อว่า "สภาผู้อาวุโส" หรือสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินประกอบด้วย อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานศาลฎีกา เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ขอเสนอชื่อเป็นพิเศษคือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่า หากองค์ประกอบครบถ้วนตามที่เสนอ จะเข้าร่วมในสภาดังกล่าว เพื่อร่วมหาทางออกประเทศในครั้งนี้ แม้ที่ผ่านมาได้ตั้งปณิธานว่าจะไม่ยุ่งการเมือง แต่ครั้งนี้จะขอทำเพื่อบ้านเมืองร่วมหาทางออกให้กับประเทศชาติ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อุกฤษ มงคลนาวิน

วันที่เกิด : 10 มีนาคม 2476

บิดา นาวาโทพระมงคลนาวาวุธ

มารดา นางมงคลนาวาวุธ (ต่วนทิพย์)

ชื่อคู่สมรส ท่านผู้หญิงมณฑินี นามสกุลเดิมของคู่สมรส บุณยประสพ

ประวัติครอบครัว
- เป็นบุตรคนที่ 9 ในจำนวนพี่น้อง 11 คน
- มีพี่สาวชื่อ นางอุไรวรรณ ตุลยสุวรรณ (เสียชีวิต สวดถึง 1 ก.ค.2548 ที่ศาลา 4 วัดมกุฏฯ)
- ภรรยาชื่อ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน มีบุตรบุญธรรม (ชาย) 2 คน
ชื่อ 1. นายพืชภพ ภรรยาชื่อ พันธุมา ฮันตระกูล
2. ดร.รัฐชาติ ภรรยาชื่อ ดร.จันทร์เจ้า สูติวราพันธ์

การศึกษา :
- เข็มนภยาธิปัตย์ วิทยาลัยกองทัพอากาศ
- เข็มแสนยาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ปี 2535 ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2532 ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2531 ปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปี 2530 ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2509 ปริญญาเอก ทางกฎหมาย (เอกชน) จากมหาวิทยาลัยปารีส
ปี 2502 ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2501 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข
- ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
17 มกราคม 2549 ประธานกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอยส.)
13 กันยายน 2554 ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
ตำแหน่งทางการเมือง :
2515-2516 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ 1
2516-2518 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ 2
2517-2518 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์)
2519-2520 รองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน คนที่ 1
22 เมษายน 2526 สมาชิกวุฒิสภา
26 เมษายน 2526 รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 (ลาออก 19 เม.ย.2527)
30 เมษายน 2527 ประธานวุฒิสภา คนที่ 8 (30 เม.ย.2527-21 เม.ย.2532)
24 เมษายน 2530 ประธานรัฐสภา
15 มีนาคม 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
2 เมษายน 2534 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2 เม.ย.2534-21 มี.ค.2535)
2534-2535 ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 26 พ.ค.2535)
3 เมษายน 2535 ประธานวุฒิสภา (3 เม.ย.2535-26 พ.ค.2535)
26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดิน ส.ส.ร. (ลาออก 24 ม.ค. 2540)

ตำแหน่งทางด้านอื่นๆ :
2515-2521 คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 ศาสตราจารย์ทางกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 กรรมการสภากาชาดไทย
2534 ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
2534 ประธานคณะกรรมการสารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2535 รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2535 ประธานมูลนิธิตึก สก. ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานกิตติมศักดิ์ สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
2536 ประธานพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ผู้บรรยายกฎหมายการปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญในสถาบันต่างๆ เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ, วิทยาลัยการทัพบก, วิทยาลัยการทัพเรือ ฯลฯ
17 มกราคม 2549 ประธานกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอยส.)
13 กันยายน 2554 ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement