ประวัติไพโรจน์ วายุภาพ ข้อมูลล่าสุดของไพโรจน์ วายุภาพ
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ไพโรจน์ วายุภาพ

ไพโรจน์ วายุภาพ

ไพโรจน์ วายุภาพ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 ก.ย. 2493
อายุ 68 ปี
ท่ี่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติแต่งตั้ง นายไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกาคนที่ 1 ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา แทนนายมนตี ยอดปัญญา ประธานศาลฎีกา ที่ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อคืนวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.2554

หลังจากนี้ ก็จะเสนอชื่อนายไพโรจน์ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 19 ให้นายอำพล กิตติอำพล เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอต่อเลขาธิการสำนักพระราชวัง เพื่อกราบบังคมทูลเกล้าต่อไป

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ วายุภาพ
อายุ : 61 ปี

การศึกษา และดูงาน
- ปี 2515 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2516 เนติบัณฑิตไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 1 ตุลาคม 2552 รองประธานศาลฎีกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 1 เมษายน 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
- 2 มกราคม 2533 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
- 1 พฤศจิกายน 2534 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
- 1 ตุลาคม 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
- 1 เมษายน 2537 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2542 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
- 1 ตุลาคม 2544 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 7
- 1 ตุลาคม 2547 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2550 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2552 รองประธานศาลฎีกา คนที่ 5

ตำแหน่งอื่นๆ
- 2546 รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
- 28 มกราคม 2553 ศาสตราจารย์พิเศ ในสาขาวิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement