ประวัติไพโรจน์ วายุภาพ ข้อมูลล่าสุดของไพโรจน์ วายุภาพ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ไพโรจน์ วายุภาพ

ไพโรจน์ วายุภาพ

ไพโรจน์ วายุภาพ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 ก.ย. 2493
อายุ 71 ปี
ท่ี่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติแต่งตั้ง นายไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกาคนที่ 1 ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา แทนนายมนตี ยอดปัญญา ประธานศาลฎีกา ที่ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อคืนวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.2554

หลังจากนี้ ก็จะเสนอชื่อนายไพโรจน์ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 19 ให้นายอำพล กิตติอำพล เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอต่อเลขาธิการสำนักพระราชวัง เพื่อกราบบังคมทูลเกล้าต่อไป

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ วายุภาพ
อายุ : 61 ปี

การศึกษา และดูงาน
- ปี 2515 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2516 เนติบัณฑิตไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 1 ตุลาคม 2552 รองประธานศาลฎีกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 1 เมษายน 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
- 2 มกราคม 2533 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
- 1 พฤศจิกายน 2534 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
- 1 ตุลาคม 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
- 1 เมษายน 2537 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2542 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
- 1 ตุลาคม 2544 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 7
- 1 ตุลาคม 2547 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2550 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2552 รองประธานศาลฎีกา คนที่ 5

ตำแหน่งอื่นๆ
- 2546 รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
- 28 มกราคม 2553 ศาสตราจารย์พิเศ ในสาขาวิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement