ประวัติวีรพงษ์ รามางกูร ข้อมูลล่าสุดของวีรพงษ์ รามางกูร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วีรพงษ์ รามางกูร

วีรพงษ์ รามางกูร

วีรพงษ์ รามางกูร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ส.ค. 2486
อายุ 78 ปี
หลังนักวิชาการหลายสำนักดาหน้ากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ล่าสุดเป็นคิวของ "ดร.โกร่ง" นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.) ออกมาระบุถึงขั้นว่า รัฐบาลจะพังก็เพราะเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ควบคุมการคอรัปชันไม่ได้ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับโรงสี ผู้ส่งออก นักการเมือง และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการตั้งราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง จะทำให้เกษตรกรไม่มาไถ่คืน และจะทำให้เกิดปัญหาการระบายข้าวตามมา

ล่าสุด นายกฯปู ต้องออกมาสร้างความมั่นใจ ด้วยการนั่งยัน นอนยัน ว่านโยบายจำนำข้าวเป็นผลประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง อ้างทุกอย่างเมื่อเริ่มต้นก็ต้องมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็พยายามเก็บข้อมูลต่างๆไปแก้ไข ทั้งยังท้าให้ไปถามเกษตรกรโดยตรงว่าชอบหรือไม่ ได้รับประโยชน์อย่างไร

นายกฯยิ้มรับเสียงวิจารณ์ และว่าไม่โกรธ "ดร.โกร่ง" ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าว เพราะเชื่อว่าแสดงความห่วงใย "ถือว่าทุกท่านมีความห่วงใย เราต้องอธิบายแล้วลงไปดู ดิฉันน้อมรับและรับฟัง แต่เราเองก็มีกลไกในการตรวจสอบ"

ยังเป็นซีรี่ส์เรื่องยาวที่คนดูต้องตามลุ้นให้ถึงตอนจบ ว่าจะ "เจ๊ง" หรือ "เจ๊า" ...

ประวัติครอบครัว

เดิมชื่อ ประดับ รามางกูร
เป็นบุตรของพลตำรวจประดิษฐ์ และนางบุญศรี รามางกูร

ภรรยาชื่อนางลดาวัลย์ มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน

ชื่อบุตร-ธิดา

1. วรมน รามางกูร
2. วีรมน รามางกูร
3. วรวงศ์ รามางกูร

การศึกษา และดูงาน

- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 บำรุงวิทยา จังหวัดนครพนม
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ปี 2547

- เลขาธิการสมาคมไทย-ลาว
- นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

ตำแหน่งทางการเมือง

2523-2531 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์)
2526-2531 ที่ปรึกษาคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
22 เมษายน 2528 สมาชิกวุฒิสภา
26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ้นตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2533)
6 มีนาคม 2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกอานันท์ 2)
22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา
24 เมษายน 2535 ที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก 2
22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา
11 เมษายน 2539 รองประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน คนที่ 1 (วุฒิ)
15 สิงหาคม 2540 รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเงินการคลัง ดูแลตามมาตรการของไอเอ็มเอฟ)

ตำแหน่งทางการ

2508 อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2513 อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522-2533 รองศาสตราจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่น

ปี 2523-2524 กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปี 2524-2526 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ปี 2525-2528 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี 2526-2531 กรรมการนโยบายและมาตรการข้าว
ปี 2526-2532 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2527-2531 กรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี 2527-2528 กรรมการธนาคารสยาม
ปี 2528-2529 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2528-2529 กรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ปี 2528-2529 กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ
ปี 2528-2529 ประธานกรรมการพัฒนาตลาดทุน
ปี 2528-2533 ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม
ปี 2528-2530 กรรมการส่งเสริมการส่งออก
2531 ประธานคณะทำงานปรับปรุงแผนระยะยาว ของบริษัทการบินไทย จำกัด
2533 ประธานกรรมการการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน
2533 ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
2533 ประธานกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2533 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
2533 ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ปรึกษาอาวุโสการวางแผนกระทรวงเศรษฐกิจการเงินและการวางแผน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2535 กรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปี 2535-2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด
2536 ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี 2536-2537 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจการคลัง ในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
ปี 2537-2538 ประธานกรรมการ บริษัท ราชเวช จำกัด
2538 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด
- ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ การวางแผนจราจร และการผังเมือง
- ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อปรับแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจร
- ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมนิกโก้ มหานคร กรุงเทพ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
- ประธาน บริษัท จีอี แคปปิตอล ประเทศไทย จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรีี่ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท โรงแรมอิพีเรียล จำกัด (มหาชน)
16 กันยายน 2540 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
5 ตุลาคม 2544 ประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
9 ตุลาคม 2544 รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
20 ธันวาคม 2544 ประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (ลาออก)
14 กุมภาพันธ์ 2545 รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2547 เลขาธิการสมาคมไทย-ลาว
22 มิถุนายน 2547 กรรมการคดีพิเศษประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินการธนาคาร
2547 นายกสมาคม ไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
25 ตุลาคม 2548 ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
31 กรกฎาคม 2549 กรรมการคดีพิเศษ
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการพาณิชย์
30 กรกฎาคม 2551 ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (สมัยนายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวช)
19 สิงหาคม 2551 กรรมการคดีพิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร)
19 สิงหาคม 2551 กรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement