ประวัติอภิชาติ จูตระกูล ข้อมูลล่าสุดของอภิชาติ จูตระกูล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อภิชาติ จูตระกูล

อภิชาติ จูตระกูล

อภิชาติ จูตระกูล

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
จากที่ไม่เคยสนใจเรื่องในบ้าน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ภรรยา ชฎาทิพ มาตลอด พอรู้ว่าน้ำจะท่วมทุกเขตของ กทม.อภิชาติ จูตระกูล ก็รีบจัดหาข้าวสารอาหารรวมทั้งเรือยนต์มาเตรียมไว้ในบ้านโดยไม่ต้องรอให้ ภรรยาสั่งการ ...

ชื่อ - นามสกุล : นายอภิชาติ จูตระกูล

ชื่อเล่น : ปี๊บ

ประวัติครอบครัว :
บิดา นายโชติ จูตระกูล
มารดา นางชนาทิพย์
ภรรยาชื่อ นางชฎาทิพย์ จูตระกูล มีธิดา 1 คน ชื่อ ชญาภา จูตระกูล (ปิ๊ง)

การศึกษา :
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

-รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานอำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การทำงาน :

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
-กรรมการในคณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรมที่ดิน
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท ปภานัน จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท พิวรรธนา จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท คลับเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท ชนชัย จำกัด
-กรรมการ (บริษัทย่อยของบริษัท) บริษัท โรจน์นฤมิต จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement