ประวัติชัช ชลวร ข้อมูลล่าสุดของชัช ชลวร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชัช ชลวร

ชัช ชลวร

ชัช ชลวร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 7 ก.ย. 2491
อายุ 73 ปี
ประกาศกร้าวว่าจะยื่นถอดถอน 8 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับ จตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำคนเสื้อแดง แต่มีเพียงหนึ่งเดียว คือ "ชัช ชลวร" ตุลาการเสียงข้างน้อย ที่มีความเห็นแตกต่าง จึงไม่ถูกยื่นถอดถอน...

ชื่อ-นามสกุล : นายชัช ชลวร

เพศ : ชาย

อายุ : 62 ปี

วันเดือนปรเกิด : 7 กันยายน 2491

การศึกษา และดูงาน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
-2514 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-2514 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-2537 นักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 17
-2539 ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษทางกฎหมายชั้นสูง มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษปริญญาบัตรสถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่น 4010
-2549 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
-28 พฤษภาคม 2551 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
-2517 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
-2520 ผู้พิพากษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-ผู้พิพากษาศาลเพชรบุรี
-2527 ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
-2529 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
-1 เมษายน 2531 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม
-2 มกราคม 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
-1 ตุลาคม 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
-2 ตุลาคม 2535 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายบริหาร
-2 ตุลาคม 2540 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
-2 ตุลาคม 2541 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
-1 ตุลาคม 2544 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
-1 ตุลาคม 2546 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
-1 ตุลาคม 2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
-1 ตุลาคม 2550 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
-28 พฤษภาคม 2551 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ตำแหน่งอื่นๆ
-ประธานมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
-อดีตนายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยที่ 12
-อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมป์
-ผู้อุปถัมป์พระไตรปิฎกสากล สืบพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ การประดิษฐานพระไตรปิฎกสากล
-22 มิถุนายน 2547 กรรมการคดีพิเศษประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547 ด้านกฎหมาย
-31 กรกฎาคม 2549 กรรมการคดีพิเศษ
-5 เมษายน 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement