ประวัติธงทอง จันทรางศุ ข้อมูลล่าสุดของธงทอง จันทรางศุ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธงทอง จันทรางศุ

ธงทอง จันทรางศุ

ธงทอง จันทรางศุ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 มิ.ย. 2498
อายุ 66 ปี
ในขณะที่หลายฝ่ายกำลังเรียกร้องการปฏิรูปประเทศ ล่าสุด ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ข้อความ "สารถึง รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ" ผ่านทางชุมชนออนไลน์ www.gotoknow.org โดยมีเนื้อหาเรียกร้องให้ รศ.ดร.ธงทอง ลาออกจากตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วกลับมาทำงานรับใช้ชาติในฐานะนักวิชาการ เพื่อจะช่วยกันปฏิรูปประเทศไทย


ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ธงทอง นามสกุล จันทรางศุ

เพศ ชาย

วันที่เกิด 8 มิถุนายน 2498

บิดา น.อ.ธัชทอง จันทรางศุ (ถึงแก่กรรม)

มารดา นางสุคนธ์ จันทรางศุ (ถีงแก่กรรม)

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของ น.อ.ธัชทอง จันทรางศุ (สวดพระอภิธรรม ถึง 9 ก.ค.2550 ศาลากวีนฤมิตร วัดเทพศิรินทราวาส) และนางสุคนธ์ จันทรางศุ (สวดถึง 24 พ.ค.2554)

การศึกษา และดูงาน
- โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
- นิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางกฎหมาย มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
- เนติบัณฑิต จากสำนักศึกษาและอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4313)

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 1 ตุลาคม 2551 เลขาธิการสภาการศึกษา

ตำแหน่งอื่นๆ
- 22 มกราคม 2550 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 25 มกราคม 2550 โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 16 ตุลาคม 2552 กรรมการกฤษฎีกา
- 22 ธันวาคม 2552 กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
- 6 สิงหาคม 2544 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายวิชาการ
- 20 กุมภาพันธ์ 2545 รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
- 6 ธันวาคม 2545 รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
- 7 กุมภาพันธ์ 2550 โฆษกกระทรวงยุติธรรม
- 1 ตุลาคม 2551 เลขาธิการสภาการศึกษา (โอน)

ตำแหน่งอื่นๆ
- 21 พฤษภาคม 2539 กรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
- 26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สาขากฎหมายมหาชน (ส.ส.ร.สาขากฎหมายมหาชน) (พ้นจากตำแหน่ง 11 ต.ค.2540)
- 28 ธันวาคม 2539 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
- 15 มกราคม 2540 กรรมาธิการจดหมายเหตุ ตรวจรายงานการประชุม และกิจการสภา
- 15 มกราคม 2540 กรรมาธิการวิชาการและข้อมูล
- 12 กรกฎาคม 2540 กรรมการร่างกฎหมาย
- 23 มิถุนายน 2542 กรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
- 12 กรกฎาคม 2543 กรรมการกฤษฎีกา
- 2 กรกฎาคม 2545 กรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
- 25 พฤศจิกายน 2546 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO)
- 20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
- 16 ตุลาคม 2549 กรรมการกฤษฎีกา
- 22 มกราคม 2550 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 25 มกราคม 2550 โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 22 เมษายน 2551 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
- 16 ตุลาคม 2552 กรรมการกฤษฎีกา
- 22 ธันวาคม 2552 กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
- 3 มิถุนายน 2553 ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 11 ตุลาคม 2554 กรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 25 ตุลาคม 2554 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement