ประวัติชาตรี โสภณพนิช ข้อมูลล่าสุดของชาตรี โสภณพนิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชาตรี โสภณพนิช

ชาตรี โสภณพนิช

ชาตรี โสภณพนิช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 ก.พ. 2476
อายุ 87 ปี
จัดว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าควรแก่การยกย่องสำหรับ"เจ้าสัว ชาตรี โสภณพนิช"ด้วยหน้าที่การงานที่ทรงเกียรติ อีกทั้งยังทำหน้าที่สามี และคุณพ่อของลูกๆ 4 คนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จึงไม่น่าแปกใจที่คุณชาตรีจะเป็นที่ยกย่องของใครอีกหลายคน

ชื่อ : นาย ชาตรี โสภณพนิช

วันที่เกิด 28 กุมภาพันธ์ 2476

ประวัติครอบครัว :
บิดา นายชิน โสภณพนิช (ถึงแก่กรรม)
มารดา นางชาง ไว เลาอิง (ถึงแก่กรรม)
ชื่อพี่-น้อง :
1. ระบิล โสภณพนิช หรือ โรบิน วาย.เอช.ชาน
2. ชาตรี โสภณพนิช หรือ อังเดร

ภรรยา : คุณหญิงสุมณี โสภณพนิช
ชื่อบุตร-ธิดา :
1. ชาติศิริ (โทนี่) โสภณพนิช สมรสกับ ณินทิรา ประจวบเหมาะ
2. สาวิตรี รมยะรูป สมรสกับ นพดล รมยะรูป
3. ชาลี โสภณพนิช สมรสกับ แพทย์หญิง สิริยา
4. สุชาดา โสภณพ สมรสกับ สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล

การศึกษา :

ปี 2526 ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Pepperdine University, Los Angeles, California สหรัฐอเมริกา
มกราคม 2529 ปริญญาตรี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก De La Salle University, ประเทศฟิลิปปินส์
6 มกราคม 2551 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร ที่ Institute of Bankers, ประเทศอังกฤษ
- อาชีวศึกษาชั้นสูง วิทยาลัย Kwang Tai High Accountancy College, Hong Kong
- อุดมศึกษา ที่ London Regent Street Poly-Technic, ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
ตำแหน่งในธนาคารกรุงเทพ จำกัด
1 ตุลาคม 2502 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารกรุงเทพ
2 มกราคม 2505 ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี และรับมอบอำนาจให้ลงนามแทนธนาคารในฐานะ
"เจ้าหน้าที่ดำเนินการทั่วไป"
1 ธันวาคม 2506 เจ้าหน้าที่บริหารชั้นผู้ช่วยผู้จัดการ และกรรมการธนาคาร
2 เมษายน 2513 เจ้าหน้าที่บริหารชั้นผู้จัดการอาวุโส
29 กรกฎาคม 2514 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
6 กุมภาพันธ์ 2517 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
14 มีนาคม 2523 กรรมการผู้จัดการใหญ่
8 ตุลาคม 2535 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
1 พฤศจิกายน 2535 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งทางการเมือง :
8 มิถุนายน 2531 สมาชิกวุฒิสภา
- กรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน-วุฒิสภา
- กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่การเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของรัฐสภา
- ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง ประจำรัฐสภา
18 กรกฎาคม 2531 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ฝ่ายวิชาการและการประชาสัมพันธ์
- ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
22 เมษายน 2532 สมาชิกวุฒิสภา
22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 15 พ.ย. 2539)
11 เมษายน 2539 กรรมาธิการการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (วุฒิ)

ตำแหน่งทางธุรกิจ :
- ประธานกรรมการ บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลีเมอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเมล่อนโพลีเอสเตอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ยูบีออฟฟิศซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ฮาเบอร์วิวเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เดลต้าไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โนเบลโฮลดิ้ง จำกัด
- ที่ปริึษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
- ที่ปริึษาคณะกรรมการ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด
- ที่ปริึษาคณะกรรมการ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ประเทศไทย) จำกัด
- ที่ปริึษาคณะกรรมการ บริษัท ท่าเรือบางปะกอก
- ที่ปริึษาคณะกรรมการ บริษัท อาเซียเสริมกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก)
- กรรมการ บริษัท บางกอกอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ก๊าซธรรมชาติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด
- กรรมการ บริษัท แชงกรีล่าโฮเต็ล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทุนเท็กซ์ เรียลตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์ม จำกัด
2536 ที่ปรึกษาในคณะกรรมการที่ปรึกษาของธนาคาร Long-term Credit Bank แห่งประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งทางสังคม :
2518-2523 รองประธานกรรมการ "กองทุนสงเคราะห์ชุมชน" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2519 อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน
2524-2525 ประธานกองทุนสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2529-2531 ประธานสมาคมธนาคารไทย รวม 3 สมัย
2530 ประธานสภาธนาคารอาเซียน
- กรรมการร่วมหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมไทย และสมาคมธนาคารไทย
2531 นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
2531 กรรมการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
2531 กรรมการดำเนินการจัดสร้างตึกภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
30 ธันวาคม 2531 กรรมการฝ่ายหาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการที่ปรึกษาโครงการ "สวนวลัยรุกขเวช" (นามพระราชทานจากพระกรุณาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์) ในโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง
10 ธันวาคม 2532 สมาชิกอุปการะของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8 มกราคม 2534 กรรมการอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ จัดทำหนังสือ "ทวิสมโภช" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
30 พฤศจิกายน 2535 รองประธานกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ตำแหน่งทางด้านอื่นๆ :
2528 กรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
2530 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
27 พฤศจิายน 2531 กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ธันวาคม 2531 กรรมการที่ปรึกษาศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
- กรรมการมหาวิทยาลัยจี้หนาน มณฑลกวางเจา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2533 กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการที่ปรึกษา สมาคม Y.M.C.A.
ที่ปรึกษาสภาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยเซนต์จอห์น
2534 ประธานคณะกรรมการจัดหารทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7 พฤศจิกายน 2535 ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
18 เมษายน 2546 สมาชิกสภาที่ปรึกษาของผุ้ว่าการของรัฐบาลประชาชนนครเซี่ยงไฮ้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement