ประวัติถาวร ลีนุตพงษ์ ข้อมูลล่าสุดของถาวร ลีนุตพงษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ถาวร ลีนุตพงษ์

ถาวร ลีนุตพงษ์

ถาวร ลีนุตพงษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
นักธุรกิจรุ่นใหญ่แห่งวงการยานยนต์ที่รู้จักกันดีในวงสังคม ตอนนี้นอกจากธุรกิจที่ทำแล้ว ยังเจียดเวลาไปทำงานด้านการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ และล่าสุดกับการนั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการธิการการเงิน การคลัง และสถาบันการเงินอีกด้วย...

ชื่อ : นาย ถาวร ลีนุตพงษ์

การศึกษา และดูงาน :

- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 (วปรอ.4515)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ
26 เมษายน 2554 ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในเครือยนตรกิจกรุ๊ป
- ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สำนักงานใหญ่
- กรรมการบริหารบริษัท ยนตรกิจอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการบริหารในคณะกรรมการใหญ่บริษัท ยนตรกิจ กรุ๊ป
- ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ.ที.พี. อันดัสตรี จำกัด

ตำแหน่งอื่นๆ
19 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคเอกชน
2 พฤษภาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการพลังงาน
12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ
26 เมษายน 2554 ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement