ประวัติวันชัย เรืองตระกูล ข้อมูลล่าสุดของวันชัย เรืองตระกูล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วันชัย เรืองตระกูล

วันชัย เรืองตระกูล

วันชัย เรืองตระกูล

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นชายชาติทหารที่หนักแน่นในเรื่องการทำงานไม่ว่าจะได้รับบทบาทหน้าที่ไหนก็ตาม ส่วนเรื่องคู่ชีวิตก็เช่นกัน ทุกวันนี้ยังคงคอนเซปต์รักเธอทุกวันกับคุณหณิงสรัสนันท์ไม่เปลี่ยนแปลง แถมยังเติมความหวานให้กัน ถือเป็น แบบอย่างของการครองคู่ที่สมัยนี้หาได้ยากจริงๆ

ชื่อ-สกุล : พลเอกวันชัย เรืองตระกูล

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรของ พล.ต.ท.บรรลือ เรืองตระกูล (ถึงแก่กรรม เดือน มิ.ย.2534) และนางเปรียบ เรืองตระกูล
มีพี่-น้อง 8 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 3 คน
ชื่อพี่น้อง - พล.ต.ท.น.พ.ไมตรี เรืองตระกูล
- พล.อ.วันชัย เรืองตระกูล
- นพ.สมภพ เรืองตระกูล

ภรรยาชื่อ คุณหญิงสรัสนันท์ ชวนะวิรุฬห์ (สมรส 5 กันยายน 2501) มีบุตร-ธิดา 5 คน
เป็นชาย 2 คน หญิง 3 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. ปัทมา เรืองตระกูล (ลูกหนู) (เสียชีวิต 3 พ.ค. 2515)
2. วิภาวี ฐิตะฐาน (ตู่) สมรสกับ พ.อ.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
3. พ.ต.วิชเลิศ เรืองตระกูล (ต้อม)
4. วรชาติ เรืองตระกูล
5. ปัทมาวลัย เรืองตระกูล (น้องหนู)


การศึกษา และดูงาน:

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Clayton สหรัฐอเมริกา
ปี 2511 หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงสำหรับนายทหารผู้ใหญ่ โรงเรียนยานเกราะทหารบก สหรัฐอเมริกา ฟอร์ต น๊อกช เคนตักกี้ (9 มิ.ย.2511-14 มิ.ย.2511)
ปี 2510-2511 หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา ฟอร์ตลีเวินเวิร์ด
ปี 2506 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 42
ปี 2505 โรงเรียนยานเกราะหลักสูตรทหารม้ายานเกราะชั้นนายพัน
ปี 2503 โรงเรียนยานเกราะหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยรุ่นที่ 3
ปี 2947 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- มัธยมปีที่ 7 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2497 ประจำกรมการทหารม้า, ผู้บังคับหมวดลาดตระเวน (ยานเกราะ) กองพันที่ 4 กรมทหารม้าที่ 2
2500 รองผู้บังคับหมวดลาดตระเวน กองพันที่ 4 กรมทหารม้าที่ 2
2502 ผู้บังคับกองลาดตระเวน กองพันที่ 4 กรมทหารม้าที่ 2
- นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารม้าที่ 4 และรักษาราชการผู้บังคับ
2505 กองลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 4 อีกตำแหน่งหนึ่ง
- รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 4 และรักษาราชการฝ่ายยุทธการและฝึกกองพันทหาร ที่ 4 อีกตำแหน่งหนึ่ง, นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 42
2507 รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 4
2508 ผู้บังคับกองร้อยอิสระ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, ราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี
2509 หัวหน้าฝ่ายข่าวกรอง กองพลที่ 1
2511 อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- อาจารย์ส่วนวิชายุทธิวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง, หัวหน้าฝ่ายปกครอง กองพลทหารอาสาสมัคร ผลัดที่ 3 ส่วนที่ 1
2513 ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียตนาม
2514 อาจารย์ส่วนวิชายุทธวิธีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และรักษาราชการหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองพลทหารอาสาสมัครอีกตำแหน่งหนึ่ง
2515 อาจารย์ส่วนวิชายุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง, อาจารย์ส่วนวิชายุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
2517 ผู้ช่วยหัวหน้ากองยุทธการ กองทัพถาคที่ 1
2520 รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
2524 เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
1 ตุลาคม 2524 เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
1 ตุลาคม 2526 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
1 ตุลาคม 2528 รองเสนาธิการทหารบก
2529 รองเสนาธิการทหารบก และรักษาราชการ เสนาธิการบก
1 ตุลาคม 2529 เสนาธิการทหารบก
1 ตุลาคม 2530 รองผู้บัญชาการทหารบก
1 ตุลาคม 2532 ปลัดกระทรวงกลาโหม คนที่ 29 (เกษียณ 1 ต.ค.2535)

ตำแหน่งอื่นๆ :
22 เมษายน 2528 สมาชิกวุฒิสภา
15 มีนาคม 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
19 เมษายน 2534 กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา
23 กรกฎาคม 2536 กรรมาธิการการปกครอง

ยศหรือขั้น :
25 มกราคม 2497 ว่าที่ ร.ต.
1 มกราคม 2498 ร.ต.
1 มกราคม 2499 ร.ท.
1 มกราคม 2502 ร.อ.
1 ตุลาคม 2505 พ.ต.
1 ตุลาคม 2509 พ.ท.
30 เมษายน 2514 พ.อ.
1 ตุลาคม 2524 พล.ต.
1 ตุลาคม 2526 พล.ท.
22 ธันวาคม 2532 พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก

เครื่องราช :

20 มิถุนายน 2517 เหรียญราชการชายแดน
1 พฤษภาคม2519 เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ชั้นที่ 2)
5 ธันวาคม 2526 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
5 ธันวาคม 2527 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ปี 2528 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน"
ปี 2531 พ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ปี 2531 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ปี 2535 ทุติยจุลจอมเกล้า
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement