ประวัติบัณฑูร ล่ำซำ ข้อมูลล่าสุดของบัณฑูร ล่ำซำ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บัณฑูร ล่ำซำ

บัณฑูร ล่ำซำ

บัณฑูร ล่ำซำ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
จัดกาลาดินเนอร์ขอบคุณลูกค้าซุปเปอร์วีไอพี K Group Private Bangking โดยมีของดีหายาก อาทิภาพ อ.จักรพันธุ์ รถคลาสสิก และไฮไลต์ที่คัดมาให้ชมครั้งแรกครั้งเดียวในงาน Make A Wish ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ส.ค. เวลา 18.00 น. ...

ชื่อ-สกุล : นาย บัณฑูร ล่ำซำ

ชื่อเล่น : ปั้น

นามแฝง/ฉายา : เสี่ยปั้น

ชื่อคู่สมรส : อุษา จิรพงศ์

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรนายบัญชา และท่านผู้หญิง สอางค์วรรณ ล่ำซำ
ภรรยาชื่อนางอุษา ล่ำซำ สมรส 27 พฤศจิกายน 2531 มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. สงกานดา ล่ำซำ
2. กรพัฒน์ ล่ำซำ
3. นาถพิชญ์ ล่ำซำ

การศึกษา และดูงาน :

- 22 ธันวาคม 2553 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2546 ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2544 ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2538 ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2518-2520 ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Harvard University
- 2514-2518 ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเคมี (B.S.E.) (เกียรตินิยม) Princeton University, U.S.A.
- 2510-2514 ไฮสคูล Philip Exeter Academy (New Hampshire, U.S.A.)
- 2504-2510 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ปี 2520 รับราชการทหารประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยช่วยงานด้านการทูต
- ปี 2522 พนักงาน ในฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย
- ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายต่างประเทศ
- หัวหน้าส่วน ฝ่ายต่างประเทศ
- มกราคม 2525 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
- มกราคม 2527 รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและวางแผน
- เลขาธิการคณะกรรมการเทคโนโลยีของธนาคาร
- กุมภาพันธ์ 2528 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
- มกราคม 2539 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
- กันยายน 2530 ผู้อำนวยการฝ่ายบริการธนาคาร
- ธันวาคม 2530 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการธนาคาร
- มกราคม 2533 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานบริการเครือข่ายสาขา
- มิถุนายน 2534 รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานบริหารเครือข่ายสาขา
- มกราคม 2535 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2 เมษายน 2547 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 2537 นักการเงินแห่งปี 2537 (Finacier of the year) สมัยแรก
- 15 สิงหาคม 2540 นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏธนบุรี
- 8 เมษายน 2541 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2542 รางวัล "นักการเงินแห่งปี" จากวารสารการเงินธนาคาร และนิตยสารดอกเบี้ย สมัยที่ 2
- 7 ตุลาคม 2542 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- 7 มิถุนายน 2548 กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ยศหรือขั้น :

- ร้อยตรี

เครื่องราช :

- 5 พฤษภาคม 2546 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
- 5 พฤษภาคม 2550 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
- 2537 รางวัล "นักการเงินแห่งปี" (Finacier of the year) สมัยแรก นับเป็นบุคคลแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ เพราะเมื่อก่อน จะเป็นตำแหน่ง นายธนาคารแห่งปี (Banker of the year)
- 2542 รางวัล "นักการเงินแห่งปี" จากวารสารการเงินธนาคาร และนิตยสารดอกเบี้ย สมัยที่ 2
28 มิถุนายน 2543 ได้รับเลือกเป็น สตาร์ ออฟ เอเชีย สาขานักการเงิน จากนิตยสารบิสซิเนส วีก จากนายจอห์น เมเจอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ ที่โรงแรมรีเจนท์ ฮ่องกง เพราะเป็นนายธนาคารไทยคนแรกที่นำธนาคารฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจสำเร็จ นับเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเลือกสาขาการเงิน จากจำนวน 10 คน
- 21 กรกฎาคม 2546 รางวัล BAST CEO ประธานบริหารดีเด่น ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2003 จัดโดยวารสารการเงินธนาคารและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จัดเป็นครั้งแรกในไทย)
- 2552 รางวัลนักการเงินแห่งปี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement