ประวัติสมชาย จักรพันธุ์ ข้อมูลล่าสุดของสมชาย จักรพันธุ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมชาย จักรพันธุ์

สมชาย จักรพันธุ์

สมชาย จักรพันธุ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ถึงแม้จะเกษียณอายุการทำงานไปแล้ว แต่ชื่อสเียง และความดีงามของท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตอย่างคุณหมอสมชาย ก็ยังเป็นที่น่าจดจำ และประทับใจ เพราะเป็นคนจริงจังกับการทำงานมาโดยตลอด ถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังอย่างแท้จริง

ชื่อ-สกุล : หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์

ประวัติครอบครัว :

ภรรยาชื่อนางสุชาดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา มีบุตรชาย 2 คน
1. นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
2. ร้อยโท ศันสนะ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

การศึกษา และดูงาน :

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตรี์ จากแพทยสภา
- ประกาศนียบัตร Post Graduate Trainning in Psychiatry สาขาวิชาเอกจิตเวชศาสตร์ สถาบัน Institute of
Psychiatry University of London ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4515 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน
- หลักสูตรการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชา สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข
- หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information officer: CIO) รุ่นที่ 5 สำนักงาน ก.พ.
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการ รุ่นที่ 3 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2534 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช (นายแพทย์9) กองสุขภาพจิต
2534 ผู้อำนวยการ (นายแพทย์ 9) โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมการแพทย์
2535 ผู้อำนวยการ (นายแพทย์ 9) กองสุขภาพจิต
2538 ผู้อำนวยการ (นายแพทย์ 9) โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
2539 ผู้อำนวยการ (นายแพทย์ 9) โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
2540 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
2 มกราคม 2545 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
1 ตุลาคม 2547 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
1 ตุลาคม 2551 อธิบดีกรมควบคุมโรค (เกษียณ 1 ต.ค.2552)

ตำแหน่งอื่นๆ :

7 พฤศจิกายน 2549 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
20 พฤษภาคม 2551 กรรมการองค์การเภสัชกรรม

เครื่องราช :

5 พฤษภาคม 2550 ตติยานุจุลจอมเกล้า (ต.อ.จ.) สืบราชตระกูล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement