ประวัติคิม ไชยแสนสุข ข้อมูลล่าสุดของคิม ไชยแสนสุข

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

คิม ไชยแสนสุข

คิม ไชยแสนสุข

คิม ไชยแสนสุข

เพศ ชาย
วันที่เกิด 4 ก.ค. 2498
อายุ 66 ปี
ปลดฟ้าผ่า! คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ลงนามในหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ จำนวน 3 นาย หนึ่งในนั้นคือ รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนปัจจุบัน ซึ่งให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีความผิดวินัยร้ายแรงตามที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด กรณีความผิดวินัยร้ายแรงทุจริตต่อหน้าที่ ขยายอายุราชการให้กับนายรังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2547 ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งวิชาการ พร้อมยังคงดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร โดย รศ.คิม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ได้ภายใน 30 วัน และหากผลไม่เป็นที่พอใจ ก็ยังมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้

ทั้งนี้ สภา มร. มีมติแต่งตั้ง ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นรักษาการอธิการบดี มร. จนกว่าจะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่

ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ คิม ไชยแสนสุข

วันที่เกิด : 4 กรกฎาคม 2498

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

ประวัติครอบครัว

ชื่อคู่สมรส เบญจมาศ นามสกุลเดิมของคู่สมรส ชาติดำรง
จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน บุตร 1 คน ธิดา - คน
ภรรยาชื่อ นางเบญจมาศ ไชยแสนสุข มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ อานนท์ ไชยแสนสุข

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษา จากการศึกษาสมัครบุคคลภายนอก
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การศึกษามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 มิถุนายน 2550 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2522 อาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2524 ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
2527 กรรมการสภาคณาจารย์
2529 รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
2530 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2541 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2546 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สมัย ศ.รังสรรค์ แสงสุข เป็นอธิการบดีฯ)
18 มิถุนายน 2550 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14 ตุลาคม 2551 กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

ยศหรือขั้น
เครื่องราช :
4 มีนาคม 2553 รางวัลนักวิชาการดีเด่นด้านสื่อมวลชน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement