ประวัติพิชา วิจิตรศิลป์ ข้อมูลล่าสุดของพิชา วิจิตรศิลป์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิชา วิจิตรศิลป์

พิชา วิจิตรศิลป์

พิชา วิจิตรศิลป์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 เม.ย. 2491
อายุ 73 ปี
เดินหน้าขยายผล มุ่งหวังกดดันศาลรัฐธรรมนูญต่อเนื่องหลัง เปิดปมแรกเรื่องคลิปลับยุบพรรคการเมืองเก่าแก่ ก่อนตามมาด้วยเรื่องความพยายามนำเสนอ เรื่องการตั้งบุคคลใกล้ชิดเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ก่อนตัดสินใจขยายผลเรื่องดังกล่าว โดยการยื่นให้ คณะกรรมการป้องกันแะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ไต่สวนและดำเนินคดีกับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คน ประกอบด้วย 1.นายบุญส่ง กุลบุปผา 2.นายสุพจน์ ไข่มุกด์ 3.นายเฉลิมพล เอกอุรุ 4. นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าน่าจะกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 หรือไม่ และส่อว่าน่าจะกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 152 และ มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่

โดยเจ้าตัวให้เหตุผลถึงการยื่นเรื่องต่อ ปปช. ในครั้งนี้ว่า แม้ว่าตามระเบียบของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำหนดว่าห้ามไม่ให้แต่งตั้งเครือญาติ แต่การแต่งตั้งนั้นควรคำนึงถึงความเป็นกลางไม่่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับตนเองด้วย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่่ว่าตำแหน่งใด ของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ถูกครอบงำจากตุลาการด้วย

นาย-สกุล : พิชา วิจิตรศิลป์

เพศ : ชาย

อายุ : 62 ปี

วันเดือนปีเกิด : 14 เมษายน 2491

บิดา : นายพนม วิจิตรศิลป์

มารดา : นางเหรียญ วิจิตรศิลป์

ประวัติครอบครัว : ภรรยาชื่อนางอาภรณ์ วิจิตรศิลป์

การศึกษา และดูงาน : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement