ประวัติสมบัติ คุรุพันธ์ ข้อมูลล่าสุดของสมบัติ คุรุพันธ์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมบัติ คุรุพันธ์

สมบัติ คุรุพันธ์

สมบัติ คุรุพันธ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 ก.พ. 2494
อายุ 67 ปี
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งนายสมบัติ คุรุพันธ์ อธิบดีกรมพลศึกษา ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...

ชื่อ-นามสกุล : สมบัติ คุรุพันธ์
วันเดือนปีเกิด : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2494
สถานที่เกิด : จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา และปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติครอบครัว

สมรสกับนางวราภรณ์ คุรุพันธ์

ประวัติการทำงาน

เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ปี 2540), ผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ปี 2541), ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ปี 2545), รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ปี 2545), ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ปี 2548), ผู้อำนวยการ นักบริหารระดับสูง สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ปี 2550), รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง นักบริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ปี 2553) และล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2553 ได้รับการเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนใหม่
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement