ประวัติวิษณุ เครืองาม ข้อมูลล่าสุดของวิษณุ เครืองาม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิษณุ เครืองาม

วิษณุ  เครืองาม

วิษณุ เครืองาม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ก.ย. 2494
อายุ 70 ปี
หนุนนิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุมที่ก่อความไม่เรียบร้อยตั้งแต่ปีนั้นถึงปีนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับพวกที่ทุจริต กันบางพวกออกไป จะเหลือเพียงพวกที่ไปมั่วสุมกัน และหากเหลือแค่นั้นจริง สังคมก็อาจรับได้ เพราะไม่ใช่สุดซอย และอยู่ในหมวดของคำว่าปรองดองอย่างหนึ่ง ที่จะสร้างความปรองดองในสังคม แต่หากเมื่อไรไปถึงสุดซอยก็เห็นแล้วว่าเคยมีการรับไม่ได้ เมื่อถามว่าหากออกนิรโทษกรรมลักษณะนี้ จะปรองดองได้จริงหรือไม่...

ชื่อ นายวิษณุ เครืองาม

ชื่อเล่น - นามแฝง/ฉายา เนติบริกร

เพศ ชาย อายุ 59 ปี

วันที่เกิด 15 กันยายน 2494

บิดา นายบุญทรง เครืองาม (เสียชีวิต)

มารดา นางถาวร (ศักดิ์สวัสดิ์) เครืองาม

ถิ่นกำเนิด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อคู่สมรส วัชราภรณ์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส วรทัต

จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน บุตร 1 คน ธิดา - คน

ประวัติครอบครัว
เดิมชื่อ พิธาน เครืองาม

มีน้องชาย ชื่อ พล.อ.ต.นพ.เฉลิมชัย เครืองาม (ดูแลตอน ดร.วิษณุ ป่วย)

ภรรยาชื่อนางวัชราภรณ์ เครืองาม (แป้ง) (เดิมชื่อวราภา) มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ นายวิชญะ เครืองาม (โอม)

การศึกษา และดูงาน

- ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกอบการศึกษา และโรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่

- มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนพระโขนง

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เนติบัณฑิตไทย

2519 ปริญญาโท สาขากฎหมาย แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (LL.M. University of California, Berkley, U.S.A.)

- ปริญญาเอก สาขากฎหมาย แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (J.S.D. University of California, Berkley, U.S.A.)

- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

13 พฤศจิกายน 2550 กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

30 กันยายน 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1 สิงหาคม 2551 นายกสภาสถาบันพัฒนศิลป์

16 ตุลาคม 2552 กรรมการกฤษฎีกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

ตำแหน่งทางการ

- อาจารย์กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางการเมือง

11 มีนาคม 2534 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

17 เมษายน 2535 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร)

1 ตุลาคม 2536 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี คนที่ 17 (นักบริหาร 11) (ครบกำหนด 12 ม.ค.2545 ต่อไปอีก 1 ปี) (ลาออก 2 ต.ค.2545 เพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง)

12 กุมภาพันธ์ 2545 รักษาการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (แทนนายงยุทธ สาระสมบัติ)

3 ตุลาคม 2545 รองนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลทักษิณฯ)

11 มีนาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลทักษิณฯ) (ลาออก 24 มิ.ย.2549)

ตำแหน่งอื่นๆ

4 เมษายน 2534 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ

4 เมษายน 2534 รองโฆษกคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ

4 เมษายน 2534 กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ

22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา

30 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและกิจการของวุฒิสภา

20 พฤศจิกายน 2535 กรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน

1 กุมภาพันธ์ 2537 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

6 ธันวาคม 2537 กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

25 ธันวาคม 2538 กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา

17 พฤษภาคม 2539 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

23 เมษายน 2539 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

3 ตุลาคม 2539 กรรมการข้าราชการพลเรือน

24 ธันวาคม 2539 กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

11 เมษายน 2539 กรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม (วุฒิ)

12 กรกฎาคม 2540 กรรมการร่างกฎหมาย

14 ตุลาคม 2540 กรรมการและเลขานุการกลั่นกรองฝ่ายเศรษฐกิจ

10 ตุลาคม 2540 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิจากการแต่งตั้ง (พลตำรวจโท)

2 ธันวาคม 2540 กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

20 ธันวาคม 2540 กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด

13 พฤศจิกายน 2541 กรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ

9 พฤศจิกายน 2542 กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

27 ธันวาคม 2542 กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด

3 มีนาคม 2543 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

12 กรกฎาคม 2543 กรรมการกฤษฎีกา

1 กันยายน 2543 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)

3 พฤษภาคม 2544 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

12 มิถุนายน 2544 กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือทีเอเอ็มซี

5 ตุลาคม 2544 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

20 ธันวาคม 2544 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ลาออก 3 ต.ค.2545)

- กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)

3 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 มกราคม 2546 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องการดำเนินการทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณ์

20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา

8 พฤศจิกายน 2548 ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย พลังงาน ระบบราชการและการประชาสัมพันธ์)

17 มกราคม 2549 รองประธานกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนที่ 2

11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)

16 ตุลาคม 2549 กรรมการกฤษฎีกา

31 มกราคม 2550 ประธานกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

13 พฤศจิกายน 2550 กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

30 กันยายน 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1 สิงหาคม 2551 นายกสภาสถาบันพัฒนศิลป์

16 ตุลาคม 2552 กรรมการกฤษฎีกา

ยศหรือขั้น

- ดอกเตอร์

- ศาสตราจารย์

กันยายน 2549 ศาสตราภิชาน ในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญ ประจำคณะนิติศาสตร์ มีมติแต่งตั้ง จากสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราช

5 พฤษภาคม 2539 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

5 พฤษภาคม 2544 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement